Kommunförbundets bildningspolitiska program - Riktlinjer för bildningen 2030

Resurser för framtiden – finansieringen för kommunernas bildningstjänster måste utökas

Med hjälp av tillräcklig offentlig finansiering möjliggörs jämlika tjänster i hela landet. Statens uppgift är att ta hand om kommunernas och utbildningsanordnarnas faktiska förutsättningar att klara av de uppgifter och skyldigheter som ålagts dem. En tillräcklig statsandelsfinansiering stöder kommunernas möjlighet att svara på människors olika servicebehov på det lokala och regionala planet.

Utöver statsandelsfinansieringen kan staten bevilja understöd för att olika mål ska kunna förverkligas. I begränsad utsträckning är riktade understöd ett utmärkt sätt att främja utveckling och pilotprojekt. Genom understöd kan staten också styra kommunerna i allt högre grad. Finansieringen av behovsprövade, riktade understöd är kortsiktig, osäker och splittrad och understöden kan i värsta fall öka skillnaderna mellan kommunerna. En tidsbegränsad finansiering kan till och med förhindra utvecklingen av en bestående verksamhet.

Kommunförbundets bildningspolitiska mål

Den grundläggande finansieringen för bildningstjänster bör utökas. En tillräcklig statsandelsfinansiering tryggar bildningstjänsterna i olika kommuner och städer. Statsandelsfinansieringen bör återställas till minst 2012 års nivå och indexhöjningarna bör göras till fullt belopp så att finansieringen räcker till för att täcka de kostnader skyldigheterna medför.

I lagberedningen bedöms kostnadseffekterna grundligare och mera realistiskt än nu. Statsandelsfinansiering för nya eller utvidgade uppgifter bör anslås till fullt belopp.

Finansieringssystemet bör möjliggöra ett brett samarbete för omstruktureringen och utvecklingen av verksamheten. Med hjälp av försök och en tillräckligt allmänt utformad lagstiftning kan man utveckla samarbetet och förnya tjänsterna.

Statsunderstöden bör sammanföras till större helheter och utvecklas så att de möjliggör en organiserings- och utvecklingsverksamhet som stöder kommunernas olika behov samt stöder bland annat reparationsbyggande.

I statsandelsreformen bör icke öronmärkta statsandelar bevaras vid allokeringen av finansiering.

Vad gäller de småbarnspedagogiska tjänsterna utvecklas finansieringssystemet så att man bland annat kan beakta förpliktelsen att ordna småbarnspedagogiska tjänster inom en annan kommun än hemkommunen till följd av arbete, studier eller andra orsaker (jfr hemkommunsersättningen inom den grundläggande utbildningen).

Inom småbarnspedagogiken utvecklas flexibla lösningar med hjälp av vilka graden av deltagande inom småbarnspedagogiken kan höjas. Rådgivningen och handledningen för familjer utvidgas redan från mödrarådgivningen.

Vid en eventuell familjeledighetsreform måste man beakta hur anordnandet av och kostnaderna för småbarnspedagogiken påverkas.

Statsandelsfinansieringen måste ökas för att man ska kunna upprätthålla och utveckla en högklassig, kommunbaserad grundläggande utbildning. På så sätt möjliggörs också riktade åtgärder för att på lokal nivå stödja unga som riskerar att marginaliseras.

Finansieringssystemet måste bidra till att alla unga har möjlighet till utbildning eller examen på andra stadiet 19 oberoende av ekonomiska faktorer, så att till exempel kostnaderna för resor och logi inte blir oskäliga.

Konsekvenserna av det läromedelstillägg som är knutet till studiestödet på andra stadiet måste utvärderas och systemet vidareutvecklas, så att ekonomiska orsaker inte utgör ett hinder för att fullgöra en andra stadiets utbildning.

Finansieringen bör styras till huvudmannen för utbildningen. Staten och alla kommuner ska delta i finansieringen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

Statens finansiering av kultur och konst ska utvecklas och utökas långsiktigt. Finansieringen stöder bestående verksamhet samt regionalt samarbete och utbud. Kommunerna bestämmer själva i vilken omfattning kulturverksamhet ska ordnas och hur den ska finansieras.

När den andel av finansieringen för konst, ungdomsarbete och idrott som härrör från tippningsvinstmedel minskar, måste andelen av den statliga budgetbundna finansieringen utökas.

Man bör se till att kommunerna har förutsättningar för det välfärdsarbete som utförs inom bildningstjänsterna genom att utvidga finansieringen till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Digitaliseringen av tjänster, rådgivning och produktion av tjänster via flera kanaler ska beaktas i statsandelsfinansieringen. Exempelvis bibliotekets roll som rådgivare av digitala tjänster och verktyg breddar bibliotekets grundläggande uppgift.

Kommunförbundet agerar

Kommunförbundet arbetar för att man håller fast vid finansieringsprincipen.

Kommunförbundet påverkar reformen av statsandelsfinansieringen av undervisnings- och kulturverksamheten.

Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska kompenseras för sänkningar av klientavgifter och kostnader för avgiftsfrihet.

Kommunförbundet arbetar för att den statliga finansieringen av konstinstitutioner ska stödja bestående verksamhet och regionalt samarbete.

Kommunförbundet deltar aktivt i utvecklandet av incitamenten och finansieringsmekanismerna för välfärdsarbetet i kommunerna.

Kommunförbundet arbetar för att man inom basfinansieringen i större utsträckning än hittills identifierar de kostnader som tjänster via flera kanaler såsom digitala tjänster och rådgivning förorsakar.

Läs mer om dessa teman