Kommunförbundets bildningspolitiska program - Riktlinjer för bildningen 2030

Befolkningen och den regionala särutvecklingen – uppgifter och ansvar omfördelas

Regionerna och kommunerna utvecklas i olika riktningar och samma lösningar fungerar inte överallt. Befolkningsunderlaget är socialt och kulturellt mer mångfasetterat än tidigare. Den sjunkande nativiteten, den åldrande befolkningen samt den inre och yttre flyttrörelsen innebär både utmaningar och möjligheter när det gäller att ordna bildningstjänster. Att säkerställa tillgången till tjänster är en utmaning både i glest befolkade områden och i stadsregioner som växer kraftigt. Kulturell mångfald och internationalism hör till vardagen i många kommuner och särskilt stadskulturen förändras snabbare än kulturen i landet i övrigt. Finland är en del av den globala världen och såväl den internationella arbetsmarknaden som olika internationella kriser påverkar också vårt land. I den regionala och befolkningsmässiga särutvecklingen behövs dels samarbete mellan kommunerna exempelvis vid ordnande av utbildning och dels försöksverksamhet och gränsöverskridande samarbete exempelvis för utveckling av digitala tjänster och utnyttjande av distansundervisning. En livskraftig framtid för kommunen beror i hög grad på om det finns högklassiga utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter.

Kommunförbundets bildningspolitiska mål

Tillgången på och tillgängligheten till småbarnspedagogik, utbildnings-, biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomstjänster tryggas i olika delar av landet och man utnyttjar också de möjligheter distansundervisningen erbjuder. Småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och utbildningstjänsterna på andra stadiet bildar ett kontinuum och utgör en grund för att kommuninvånaren ska kunna bygga upp sitt kunnande. Barn och unga får en högklassig fostran och utbildning i hela landet samt de färdigheter som behövs för fortsatta studier. Lagstiftningen om utbildning samt statens finansieringsprinciper sporrar till och främjar samarbete mellan olika utbildningsformer, utbildningsstadier, kommuner, utbildningsanordnare och andra aktörer. I kommunernas utbildningspolitik tillämpas en ägarstyrning som stöder kommunernas och regionernas strategiska mål. En högklassig och regionalt tillgänglig gymnasieutbildning stärker den lokala livskraften och möjliggör övergång till högskoleutbildning. Genom att utveckla den yrkeskompetens som behövs på arbetsmarknaden stärker kommunerna sin livskraft och förbättrar kommuninvånarnas delaktighet och välfärd. Vid utvecklingen av den regionala livskraften utnyttjas särprägeln, kunnandet, kulturarvet och kreativiteten genom ett brett samarbete. Digitala tjänster och samarbete i anslutning till dem möjliggör många olika sätt att producera utbildnings- och andra bildningstjänster och att utveckla nya innovationer.

Kommunförbundet agerar

Kommunförbundet arbetar för att tillgängligheten till och en effektiv produktion av bildningstjänster också i fortsättningen kan säkerställas i hela landet inom ramen för de allmänt utformade ramvillkoren och de olika alternativen för genomförande, såsom distansundervisning. Kommunförbundet utreder med vilka metoder man kan främja samarbetet mellan olika utbildningsformer och utbildningsanordnare och utveckla smidiga samarbetsformer för att säkerställa tillgången till utbildning. Kommunförbundet stöder kommunerna att eliminera hindren för regionalt samarbete och utnyttja samarbetsmöjligheter. Kommunförbundet stöder och främjar utnyttjandet av digitalisering i organiseringen av tjänster. Kommunförbundet upprätthåller nätverk där man för en dialog med kommunerna om deras olika behov och möjligheter.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe