Kommunförbundets bildningspolitiska program - Riktlinjer för bildningen 2030

Välfärd för alla – bildningen bär

Bildningstjänsterna är av stor betydelse för kommuninvånarnas välfärd. I en framgångsrik och välmående bildningskommun är kommuninvånarna aktivt med och bygger upp sin välfärd. Kommuninvånaren upplever sig vara en viktig del av samhällsgemenskapen. Invånaren inkluderas i verksamheten och erbjuds förutsättningar för att bygga upp ett gott liv i olika livssituationer tillsammans med andra människor. I vardagsservicen blir människan bemött, får hjälp och stöd för att självständigt kunna fatta beslut som gäller henne själv. Problem identifieras i ett tidigt skede och man erbjuder hjälp innan de förvärrats. För att välfärden ska främjas på ett framgångsrikt sätt förutsätts det att alla sektorer har förståelse för människans behov och för vikten av samarbete mellan olika sektorer. Bildningstjänster som är tillgängliga och viktiga för välfärden, såsom motion och kultur, erbjuds människor i olika åldrar och det är lätt för kommuninvånarna att hitta dem. Både lokalt och regionalt förekommer det ett målinriktat och fungerande samarbete med andra aktörer över förvaltningsgränserna.

Kommunförbundets bildningspolitiska mål

En viktig uppgift för fostran- och utbildningssystemet är att med stöd av samhället främja barns och ungas välfärd 15 och stödja familjerna i deras uppgift som fostrare. De småbarnspedagogiska tjänsterna består av olika verksamhetsformer som ger barnen möjlighet att delta i småbarnspedagogiken på ett flexibelt sätt med beaktande av familjernas olika livssituationer. Skolans roll i främjandet av välfärden stärks genom att man utarbetar verksamhetsmodeller som stöder välbefinnandet i skolan och utvecklar den fritidsverksamhet som sker i samband med skoldagen. Den individuellt och generellt inriktade elevhälsan utvecklas så att den på lika villkor stöder barn och unga under olika skeden av utbildningsvägen eller olika elevgruppers olika behov. Kommunen kan ordna elevhälsotjänsterna själv eller i samarbete med andra kommuner. Fritidsverksamheten utvecklas utgående från olika åldersgruppers intressen och sett ur välfärdsfrämjandets synvinkel. Kommunerna skapar möjligheter till mångsidig fritidsverksamhet på ett flexibelt sätt utgående från sina egna villkor. Kommunerna beslutar själva på vilket sätt och i vilken omfattning tjänsterna ordnas. Ungdomsarbetets, idrottens, konstens och kulturens möjligheter i främjandet av hälsa och välfärd stärks i kommunernas strategiarbete och i planerna för olika sektorer. Dessutom utökas kommuninvånarnas möjligheter till verksamhet på eget initiativ. Särskilt inom tjänsterna för barn och familjer utvecklas effektfulla verksamhetsmodeller och sektorsövergripande servicekedjor på kontaktytorna mellan bildningstjänsterna, kommunens övriga sektorer samt andra aktörer, där man också beaktar de digitala tillämpningarna och innehållen.

Kommunförbundet agerar

Kommunförbundet utvecklar tillsammans med kommunerna nya verksamhetsformer för att ordna högklassiga bildningstjänster. Kommunförbundet främjar enhetligheten inom vård, fostran och undervisning (educare) vid utvecklingen av småbarnspedagogiska tjänster. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna får bibehålla ett spelrum för lösningar som passar bäst på det lokala planet. Kommunförbundet utreder olika sätt och möjligheter att främja fritidsverksamhet. Kommunförbundet deltar i utvecklingen av en riksomfattande datainsamling för bildningstjänsterna och indikatorer som beskriver välfärden. Uppgifter som en gång samlats in i samband med statistikföring och datainsamling ska kunna utnyttjas mera samordnat i högre grad än nu. Kommunförbundet stöder åtgärder som, genom ett kommunalt samarbete för att främja tillgängligheten, avlägsnar hinder för utnyttjande av digitala tjänster och innehåll. Kommunförbundet förmedlar information om verksamhetsmodeller för att främja hälsa och välfärd samt om bildningstjänsternas effekter på välfärden. Kommunförbundet arbetar för att det inte ska finnas strukturella hinder för sektorsövergripande servicekedjor och kontaktytor.

Läs mer om dessa teman