Mallar för anvisningar om sökande av ändring inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

I regel söks ändring i beslut som fattats av en myndighet i kommunen eller samkommunen i enlighet med 16 kap. i kommunallagen (410/2015).

Bestämmelserna om sökande av ändring i lagstiftningen om småbarnspedagogik, utbildning och läroplikt är överordnade det ändringssökande som föreskrivs i kommunallagen.

I en bilaga nere på sidan finns det uppdaterade mallar för de anvisningar om sökande av ändring som ska fogas till beslut som grundar sig på lagstiftningen om småbarnspedagogik och utbildning fr.o.m. 1.8.2022.

Småbarnspedagogik

I lagen om småbarnspedagogik (2018/540) föreskrivs om sökande av ändring i beslut om barnets rätt till småbarnspedagogik och i beslut om antagning till småbarnspedagogik.

I lagen om småbarnspedagogik har det införts bestämmelser om stödnivåer och stödtjänster inom småbarnspedagogik. I lagen om småbarnspedagogik finns också bestämmelser om sökande av ändring i beslut som gäller intensifierat stöd för barn, särskilt stöd och stödtjänster enligt 15 c §.

Begäran om omprövning hos ett kollegialt kommunalt organ (62 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik)

Enligt lagen om småbarnspedagogik får ändring i ett beslut som gäller ett barns rätt till småbarnspedagogik och antagning av ett barn till småbarnspedagogik sökas i första instans genom begäran om omprövning hos det kommunala organ som ansvarar för småbarnspedagogiken.

I övrigt tillämpas förvaltningslagen på begäran om omprövning.

Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning hos det kommunala organet. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 1 Anvisning om hur man begär omprövning hos ett kollegialt kommunalt organ – 62 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (62 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik)

Enligt lagen om småbarnspedagogik söks ändring i första instans genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket i beslut som gäller intensifierat stöd för barn enligt 15 e § i lagen om småbarnspedagogik, särskilt stöd och stödtjänster enligt 15 c §.

I övrigt tillämpas förvaltningslagen på begäran om omprövning. 

Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 2 Anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – 62 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (62 § 3 mom. i lagen om småbarnspedagogik)

Enligt lagen om småbarnspedagogik får omprövning av ett beslut som gäller ett barns rätt till småbarnspedagogik och antagning av ett barn till småbarnspedagogik begäras i första instans hos det i 50 § i lagen om småbarnspedagogik avsedda kollegiala kommunala organ som ansvarar för småbarnspedagogiken.

I det beslut som det kommunala organet meddelar med anledning av omprövningsbegäran får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. På sökande av ändring i förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

En besvärsanvisning ska fogas till det beslut som organet har fattat med anledning av begäran om omprövning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 3 Besvärsanvisning för besvär hos förvaltningsdomstolen – 62 § 3 mom. i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
 

Undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning

I lagen om grundläggande utbildning (628/1998) finns det bestämmelser om förskoleundervisning, grundläggande utbildning, förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen och om grundläggande utbildning för vuxna.

Enligt lagen om grundläggande utbildning får ändring i en utbildningsanordnares beslut sökas i första instans antingen genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket eller genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Dessutom finns det bestämmelser om morgon- och eftermiddagsverksamhet i 8 a kap. i lagen om grundläggande utbildning. Ändring i en kommuns beslut om morgon- och eftermiddagsverksamhet får sökas i enlighet med 16 kap. i kommunallagen (410/2015). Sådana beslut är till exempel beslut om antagning av en elev till morgon- och eftermiddagsverksamhet och om avgifter för verksamheten. 

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (42 § i lagen om grundläggande utbildning)

I lagen om grundläggande utbildning föreskrivs det om beslut som gäller en namngiven elev och i vilka ändring söks i första instans genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket.

Enligt lagen om grundläggande utbildning begärs omprövning hos regionförvaltningsverket när beslutet gäller

 • antagning som elev
 • rätten enligt 13 § till undervisning i religion och livsåskådningskunskap
 • ordnande av särskilt stöd enligt 17 § samt tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel enligt 31 § som ingår i särskilt stöd *)
 • särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 §
 • inledande av utbildning vid en annan tidpunkt enligt 27 §   
 • frågan om en elev eller studerande ska anses ha avgått på så sätt som avses i 46 a §.

På omprövningsbegäran tillämpas förvaltningslagen, om inget annat bestäms i lagen om grundläggande utbildning.

Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 4 Anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – 42 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)

*) RP 127/2021 rd.: ”Omprövning av ett beslut enligt 31 § i lagen om grundläggande utbildning som fattats i samband med andra beslut än beslut om särskilt stöd ska begäras i förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i 42 a § i lagen om grundläggande utbildning.”

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (42 a § i lagen om grundläggande utbildning)

I lagen om grundläggande utbildning har det funnits förteckningar över beslut som gäller en namngiven elev och som får överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen. Dessa förteckningar har slopats 1.8.2022. I lagen om grundläggande utbildning föreskrivs således inte längre särskilt om vilka beslut av utbildningsanordnaren som kan överklagas hos förvaltningsdomstolen, utan till denna del tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Orsaken till ändringen är grundlagsutskottets etablerade ståndpunkt att sådana förteckningar inte bör tas in i en lag eftersom förteckningar som tillåter överklagande kan fungera som ett slags indirekt förbud mot att söka ändring.

Också framöver ska beslut som gäller elevers rättigheter och skyldigheter kunna föras till förvaltningsdomstolen för avgörande. I undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen till exempel när det gäller utbildningsanordnarens beslut om en skriftlig varning till en elev, avstängning av en elev för viss tid eller förmåner och rättigheter enligt 31, 32, 33 eller 34 § i lagen om grundläggande utbildning. Vid sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning.

Till beslutet ska fogas en besvärsanvisning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 5 Besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – 42 a § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)  
 

Utbildning enligt gymnasielagen

Bestämmelser om gymnasieutbildning finns i gymnasielagen (714/2018). Enligt gymnasielagen får ändring i utbildningsanordnarens beslut sökas i första instans antingen genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket eller genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (49 § i gymnasielagen)

I gymnasielagen föreskrivs det om beslut som gäller en namngiven elev och i vilka ändring söks i första instans genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket.

Enligt gymnasielagen begärs omprövning hos regionförvaltningsverket när beslutet gäller

 • antagning som studerande
 • beviljande av extra tid enligt 23 § 2 mom. eller studierättens upphörande enligt 24 §
 • tillgodoräknande av slutförda studier
 • avvikande studiearrangemang
 • rätten att få undervisning i religion eller livsåskådningskunskap.

På omprövningsbegäran tillämpas förvaltningslagen, om inget annat bestäms i gymnasielagen.

Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 6 Anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – 49 § i gymnasielagen (714/2018)

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (50 § i gymnasielagen)

I gymnasielagen har det funnits förteckningar över beslut som gäller en namngiven studerande och som får överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen. Dessa förteckningar har slopats 1.8.2022. I gymnasielagen föreskrivs således inte längre särskilt om vilka beslut av utbildningsanordnaren som kan överklagas hos förvaltningsdomstolen, utan till denna del tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Orsaken till ändringen är grundlagsutskottets etablerade ståndpunkt att sådana förteckningar inte bör tas in i en lag eftersom förteckningar som tillåter överklagande kan fungera som ett slags indirekt förbud mot att söka ändring.

Också framöver ska beslut som gäller studerandes rättigheter och skyldigheter kunna föras till förvaltningsdomstolen för avgörande. I gymnasieutbildning enligt gymnasielagen får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen till exempel när det gäller utbildningsanordnarens beslut om en skriftlig varning till en studerande, avstängning av en studerande för viss tid, uppsägning av en studerande från elevhemmet för viss tid eller slutgiltigt eller en studerandes förmån och rättighet enligt 34 § (avgifter som tas ut hos de studerande) eller 35 § (studiesociala förmåner). Vid sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i gymnasielagen.

Till beslutet ska fogas en besvärsanvisning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 7 Besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – 50 § i gymnasielagen (714/2018)
 

Utbildning enligt lagen om yrkesutbildning

I lagen om yrkesutbildning (531/2017) föreskrivs om ordnandet av yrkesinriktad examen och utbildning samt om utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.

Enligt lagen om yrkesutbildning får ändring i beslut sökas i första instans antingen genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket eller genom besvär hos förvaltningsdomstolen eller rättsskyddsnämnden för studerande.

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (111 § i lagen om yrkesutbildning)

I lagen om yrkesutbildning föreskrivs det om beslut som gäller en namngiven elev och i vilka ändring söks i första instans genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket.

Enligt lagen om yrkesutbildning begärs omprövning hos regionförvaltningsverket när utbildningsanordnarens beslut gäller

 • tiden för genomförande av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (11 §)
 • antagning som studerande (43 §)
 • särskilt stöd (64 §)
 • anpassning av bedömningen av kunnandet (64 § 2 mom.)
 • avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet (66 §)
 • skyldighet att visa upp intyg över narkotikatest (84 §)
 • en studerandes rätt att tillfälligt avbryta sina studier (96 § 3 mom.)
 • när en studerande ska anses ha avgått (97 §).

På omprövningsbegäran tillämpas förvaltningslagen, om inget annat bestäms i lagen om yrkesutbildning.

Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 8 Anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – 111 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (112 § i lagen om yrkesutbildning)

I lagen om yrkesutbildning har det funnits förteckningar över beslut som gäller en namngiven studerande och som får överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen. Dessa förteckningar har slopats. I lagen om yrkesutbildning föreskrivs således inte längre särskilt om vilka beslut som kan överklagas hos förvaltningsdomstolen, utan till denna del tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Orsaken till ändringen är grundlagsutskottets etablerade ståndpunkt att sådana förteckningar inte bör tas in i en lag eftersom förteckningar som tillåter överklagande kan fungera som ett slags indirekt förbud mot att söka ändring.

Också framöver ska beslut som gäller studerandes rättigheter och skyldigheter kunna föras till förvaltningsdomstolen för avgörande. Enligt lagen om yrkesutbildning får ändring i ett beslut sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen  till exempel när beslutet gäller en skriftlig varning till en studerande, avstängning av en studerande från läroanstalten för viss tid, indragning av studierätten, uppsägning från internatboende, rätt till avgiftsfria måltider, studiesociala förmåner för en studerande som får särskilt stöd, studiesociala förmåner för en studerande i läroavtalsutbildning och en studerandes rätt till plats på ett internatboende. Vid sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i lagen om yrkesutbildning.

Till beslutet ska fogas en besvärsanvisning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 9 Besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – 112 § i lag om yrkesutbildning (531/2018)

Sökande av ändring hos rättsskyddsnämnden för studerande (113 § i lagen om yrkesutbildning)

I lagen om yrkesutbildning föreskrivs det om beslut som gäller en namngiven elev och i vilka ändring söks i första instans genom besvär hos rättsskyddsnämnden för studerande.

Enligt lagen om yrkesutbildning får besvär anföras hos rättsskyddsnämnden för studerande när beslutet gäller

 • indragning av studierätten
 • återställande av studierätten

Vid sökande av ändring hos rättsskyddsnämnden för studerande tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i lagen om yrkesutbildning.

Till beslutet ska fogas en besvärsanvisning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 10 Besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos rättsskyddsnämnden för studerande – 113 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 

Grundläggande konstundervisning

Bestämmelser om grundläggande konstundervisning finns i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998). Enligt lagen får ändring i vissa beslut som gäller en namngiven elev sökas i första instans genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket.

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (10 § i lagen om grundläggande konstundervisning)

I grundläggande konstundervisning får omprövning begäras hos regionförvaltningsverket när beslutet gäller

 • elevavgifter (12 §)
 • antagning som elev.

Omprövning begärs hos regionförvaltningsverket i enlighet med förvaltningslagen, om det inte i lagen om grundläggande konstundervisning föreskrivs något annat.

Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 11 Anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – 10 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
 

Läropliktslagen  

Bestämmelser om läroplikt finns i läropliktslagen (1214/2020). Det föreskrivs särskilt om undervisning och utbildning som hör till läroplikten.

Ändring i utbildningsanordnarens samt boendekommunens beslut enligt läropliktslagen får sökas i första instans antingen genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket eller genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (24 §1 mom. i läropliktslagen)

I läropliktslagen föreskrivs det om vissa beslut i vilka ändring söks i första instans genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket.

Enligt läropliktslagen begärs omprövning hos regionförvaltningsverket när beslutet gäller

 • förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom.
 • avbrytande av fullgörande av läroplikten enligt 7 §
 • anvisande av studieplats enligt 15 §.

I övrigt tillämpas förvaltningslagen på begäran om omprövning.

Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 12 Anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – 24 § 1 mom. i läropliktslagen (1214/2020)

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (17 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i läropliktslagen)

I läropliktslagen föreskrivs inte separat vilka beslut enligt lagen som kan överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen, utan till denna del iakttas lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Det måste vara möjligt att föra beslut som gäller läropliktigas, elevers och studerandes rättigheter och skyldigheter till förvaltningsdomstolen för avgörande. Enligt läropliktslagen får besvär anföras hos förvaltningsdomstolen till exempel över beslut som gäller

 • rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen
 • förlängning av avgiftsfrihet enligt 16 § i läropliktslagen
 • avgiftsfria läromedel, arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial enligt 17 § i läropliktslagen
 • en avgift enligt 17 § i läropliktslagen
 • inkvarteringsavgift för läropliktiga enligt 19 § i läropliktslagen
 • inkvarteringsersättning i särskilda situationer enligt 20 § i läropliktslagen
 • reseersättning till läropliktiga enligt 21 § i läropliktslagen

Besvären anförs i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om det inte i läropliktslagen föreskrivs något annat om anförande av besvär.

Till beslutet ska fogas en besvärsanvisning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 13 Besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – 17 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i läropliktslagen (1214/2020)
 

Lag om utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

I lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) föreskrivs det om orienterande och förberedande utbildning för examensinriktad utbildning efter den grundläggande utbildningen (utbildning som handleder för examensutbildning).

Enligt lagen om utbildning som handleder för examensutbildning får ändring i beslut sökas i första instans antingen genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket eller genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Dessutom tillämpas lagen om grundläggande utbildning på beslut om förmåner som avses i 23 § 1 mom. i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning, och lagen om yrkesutbildning tillämpas på beslut om förmåner som avses i 23 § 2 mom.

Man bör också beakta att 26 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning. Enligt paragrafen tillämpas vid ordnandet av handledande utbildning (HUX) det som föreskrivs om sökande av ändring i disciplinära åtgärder i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen eller lagen om yrkesutbildning.

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (25 § 1 mom. i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning)

I lagen om utbildning som handleder för examensutbildning föreskrivs det om beslut som gäller en namngiven elev och i vilka ändring söks i första instans genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket.

Enligt lagen om utbildning som förbereder för examensutbildning begärs omprövning hos regionförvaltningsverket när utbildningsanordnarens beslut gäller

 • antagning som studerande (10 §)
 • beviljande av extra tid för slutförande av studierna (11 §)
 • en studerandes rätt att tillfälligt avbryta sina studier (17 §)
 • när en studerande ska anses ha avgått (18 §).
 • en studerandes rätt att få särskilt stöd (21 §)

På omprövningsbegäran tillämpas förvaltningslagen, om inget annat bestäms i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning. 

Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 14 Anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – 25 § 1 mom. i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020)

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (25 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning)

I lagen om utbildning som handleder för examensutbildning föreskrivs inte separat vilka beslut enligt lagen som får överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen, utan till denna del iakttas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Det måste vara möjligt att föra beslut som gäller studerandes rättigheter och skyldigheter till förvaltningsdomstolen för avgörande. Vid sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning. 

Till beslutet ska fogas en besvärsanvisning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 15 Besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – 25 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020)
 

Lag om fritt bildningsarbete

I 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) föreskrivs om utbildning som riktar sig till läropliktiga. Bestämmelser om läroplikten finns i läropliktslagen.

Enligt 25 l § i lagen om fritt bildningsarbete får ändring i en utbildningsanordnares beslut om utbildning som riktar sig till läropliktiga sökas i första instans antingen genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket eller genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Även på utbildning enligt 5 § 2 mom. i läropliktslagen som ordnas för invandrare tillämpas bestämmelserna om sökande av ändring i 25 l § i lagen om fritt bildningsarbete (25 m § i lagen om fritt bildningsarbete).

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (25 l § och 25 m § i lagen om fritt bildningsarbete)

I lagen om fritt bildningsarbete föreskrivs det om de beslut om utbildning som riktar sig till läropliktiga och som gäller en namngiven elev och i vilka ändring söks i första instans genom begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket. Samma bestämmelse tillämpas också när det är fråga om utbildning enligt 5 § 2 mom. i läropliktslagen som ordnas för invandrare (25 m §).

Enligt lagen om fritt bildningsarbete begärs omprövning hos regionförvaltningsverket när utbildningsanordnarens beslut gäller

- tid för genomförande av utbildningen (25 b § 3 mom.)

- antagning som studerande (25 e §)

- om en studerande ska anses ha avgått (25 i §)

På omprövningsbegäran tillämpas förvaltningslagen, om inget annat bestäms i lagen om fritt bildningsarbete.

Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 16 Anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – 25 l § i lagen om fritt bildningsarbete

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (25 l § i lagen om fritt bildningsarbete)

I lagen om fritt bildningsarbete föreskrivs inte särskilt om vilka beslut av utbildningsanordnaren som kan överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen när det gäller utbildning för läropliktiga. Till denna del tillämpas bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Det måste vara möjligt att föra beslut som gäller studerandes rättigheter och skyldigheter till förvaltningsdomstolen för avgörande. Vid sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i lagen om fritt bildningsarbete. 

Till beslutet ska fogas en besvärsanvisning. I bilagan nedan finns en mall för anvisningar om sökande av ändring som sänds till en part tillsammans med beslutet.

BILAGA 17 Besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – 25 l § i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Kommunförbundets anvisningar

https://www.kommunforbundet.fi/juridik/sokande-av-andring

https://www.kommunforbundet.fi/juridik/sokande-av-andring/anvisningar-sokande-av-andring

https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2019/lagen-om-rattegang-i-forvaltningsarenden-i-kraft-112020

Handbok

Kommunförbundets handbok om sökande av ändring kan beställas från Kommunförbundets nätbokhandel.