Uppdrag språköar

Uppdrag språköar är ett projekt som under två års tid (2021-2023) tar fokus på språköarna i Finland. Projektet har som mål att synliggöra och stärka nuvarande språköar samt att bidra till utveckling av nya.

Projektet tar avstamp i en undersökning gjord av Tankesmedjan Magma från 2020 (PDF). Där konstateras att språköarna har särskilda utmaningar och ett starkt behov av såväl administrativt som pedagogiskt och organisatoriskt stöd.

Projektet drivs i Kommunförbundets regi och tillhör den svenska enheten. Det finansieras av Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. Projektledare är Karin Ihalainen.

Följ gärna projektet också på Facebook: facebook.com/sprakoar

Öppna alla

Vad är en språkö?

En språkö är en enspråkigt finsk kommun med svensk utbildning. Det finns femton språköar i Finland, de är: Björneborg, Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Kotka, Kouvola, Lahtis, Nurmijärvi, Salo, S:t Karins, Tammerfors, Tavastehus, Tusby, Vichtis och Uleåborg.

Vissa av språköarna har lång historia och utbildning från småbarnsfostran till gymnasium, andra är yngre och har endast småbarnsfostran och lågstadium. De äldre och större språköarna har ofta privat utbildning medan de yngre och mindre språköarna har kommunalt skolväsen. Småbarnsfostran arrangeras vanligtvis i privat regi.

Bekanta dig mer med vad en språkö är i artikeln om Språkön i Lahtis (pdf-format) från tidningen Nya Östis 31.3.2022. Tyvärr kan vi inte garantera att filen uppfyller kraven på tillgänglighet.

Vad är en språkö? Illustrerad berättelse producerad i samarbete med ikt-pedagog Fredrik Åman på svenska enheten vid Regionförvaltningsverket.

Språköverksamheten gör skillnad i kommunen

Möjligheten till svensk skolgång i en finskspråkig kommun kan vara avgörande då en flerspråkig familj fattar beslut om var de ska bosätta sig. Därför kan språköverksamheten ses som ett trumfkort i finskspråkiga kommuner där målet är ökad inflyttning.

Eftersom språköutbildningen alltid är ett medvetet val så leder det ofta till stort engagemang hos sina familjer. På språkön samlas familjer som av olika anledningar anser att svenska språket och kulturen är viktig. Språkögemenskapen, vars hjärta utgörs av daghemmet och skolan, består således av finlandssvenskar, tvåspråkiga, rikssvenskar, nordbor, finnar som bott i Sverige, finskspråkiga språkbadare och inflyttade utlänningar som väljer svensk skolgång. På språkön möts olika språkgrupper på ett vardagligt och naturligt sätt.

Runt skolan verkar ofta svenskspråkiga föreningar som tillsammans med utbildningen skapar det svenska rummet i den helfinska omgivningen. Språkögemenskapen ökar trivseln för kommuninvånarna.

Språköarna gagnar hela landet

 • Språköskolans verksamhet strävar till att producera flerspråkiga individer för framtidens Finland. Den involverar på ett självklart sätt sin omgivning i en flerspråkig gemenskap vilket i större skala kan anses vara målet för hela befolkningen.
 • Svensk utbildningen på finskspråkiga orter är ett levande bevis på Finlands tvåspråkighet. De påminner genom sin existens om att det i vårt land finns de som lär sig läsa, räkna, sjunga på svenska och att de finns några, som helt på riktigt, här mitt ibland oss, lever sina liv på svenska. Språköverksamheten blir Svenskfinlands visitkort på finskspråkiga orter.
 • Språköskolorna ”tvingar” sina finskspråkiga kommuner att tänka tvåspråkigt. Det ökar förståelsen för landets tvåspråkighet. Genom att uppmärksamma och stödja dessa kommuner kunde språköverksamheten ytterligare blomstra och bidra till Finlands levande tvåspråkighet.
 • Då språköskolan ges resurser för att verka professionellt fungerar den även som lokal motivation till studier i det andra inhemska språket. Det finns många möjligheter till samverkan mellan svensk och finsk utbildning.

Språköarna behöver stöd för att utvecklas

Resultaten i Tankesmedjan Magmas enkätundersökning som rapporterades i mars 2020 påvisar att det finns många utmaningar i vardagen på en språkö. Den svenskspråkiga utbildningen på språköarna befinner sig i en särställning och det behövs målmedvetna insatser för att garantera en kontinuerlig och kvalitativ svensk verksamhet.

Språköskolorna behöver såväl pedagogiskt som administrativt stöd. Dessutom behövs ett fruktbart samarbete mellan språköarna samt med övriga aktörer inom bildningen i Svenskfinland. För språköarna är det viktigt att vara en del av det finlandssvenska sammanhanget.

Målen för projekt Uppdrag språköar

 • Synliggöra språköarna och den verksamhet som finns där.
 • Stödja språköarna till en jämlik och kvalitativ utbildning.
 • Bevaka språköarnas intressen gentemot stat och andra yttre grupperingar.
 • Skapa strukturer för en väl fungerande språkö.
 • Skapa modeller för hur nya daghem och skolor grundas på finskspråkiga orter.
 • Skapa en bestående resurs för intressebevakningen av den svenska utbildningen på språköarna, t ex en språköombudsman och ett permanent nätverk.
 • Stärka det svenska i Finland och lyfta upp landets tvåspråkighet som en rikedom. Öka förståelsen för de båda nationalspråken.
 • Verka för en livskraftig svensk verksamhet i hela Finland via svenska rum på finskspråkiga orter.

Information om projektet

Projektet pågår 1.8.2021-31.7.2023.

Det finansieras av Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Finlands kommunförbund är huvudman för projektet som tillhör svenska enheten.

Projektledare är Karin Ihalainen som under projekttiden är tjänstledig från sin rektorstjänst vid Svenska skolan i Lahtis.

Ge ditt barn en gåva! Anna lapsellesi lahja!

Folktinget, Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund har tillsammans tagit fram ett informationsmaterial om tvåspråkighet och nationalspråken i Finland.

I inledningen konstateras: "Grunden till barnets språk läggs i hemmet och tiden före skolgången är betydelsefull för barnets fortsatta språkutveckling. Den tidiga språkutvecklingen har konsekvenser för barnets skolgång och ger förutsättningar för lärandet av nya språk. Därför är det viktigt att vi stöder barnets språkliga utveckling redan från början. Att kunna uttrycka sig och bli hörd är en rättighet som gäller alla barn. "

Nedan hittar du länkar till materialet på svenska, finska och engelska. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att säkerställa att PDF-filerna uppfyller tillgänglighetskraven. Om du har problem att använda någon av filerna, kontakta oss gärna så försöker vi hjälpa till!

Ge ditt barn en gåva

Ladda ned broschyren på svenska (PDF)

Anna lapsellesi lahja

Lataa esite suomeksi (PDF)

Give your child several languages

Download the pamflet in English (PDF)

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.