Forskningsprogrammet ARTTU2 har redan gett resultat

Årets första kommunseminarium inom  forskningsprogrammet för utvärdering av genomförda och förestående kommunala reformer, dvs. ARTTU2, ordnades i Kommunernas hus onsdagen den 3 juni. I seminariet deltog totalt drygt 60 personer från nästan 30 deltagarkommuner samt ministerier och universitet. Teman vid det mångsidiga seminariet var bland annat de riktlinjer som den nya regeringen utstakat samt utnyttjandet av undersökningar och undersökningsresultat i kommunerna.

Efter forsknings- och utvecklingsdirektör Kaija Majoinens inledande anförande och forskningschef Marianne Pekola-Sjöbloms aktuella översikt av ARTTU följde en paneldiskussion under ledning av journalist Hannu Lehtilä. Diskussionen kretsade kring reformerna och riktlinjerna av Sipiläs regering.  I paneldiskussionen deltog generaldirektör Päivi Laajala från finansministeriet, regeringsrådet Päivi Salo från social- och hälsovårdsministeriet, kommundirektör Heidi Rämö från Hattula, professor Jari Stenvall vid Tammerfors universitet och sakkunnige Arto Koski från Kommunförbundet. I diskussionen betonades bland annat regeringsprogrammets kommunorientering, utmaningarna i genomförandet av vårdreformen, vikten av partnerskapet mellan staten och kommunerna, betoningen av användarforkus i servicen och behovet av undersökningar som utvärderar reformerna.

Information on pågående och kommande delundersökningar

Efter paneldiskussionen fick seminariedeltagarna en rapport om pågående och kommande undersökningar inom ARTTU2. Pekola-Sjöblom gav seminariepubliken små smakprov på resultaten av den omfattande invånarenkät som genomfördes i mars-maj. De slutliga enkätresultaten om olika teman blir klara under sommaren och hösten.

Kommunförbundets utvecklingschef Sanna Lehtonen behandlade i sitt anförande projektkommunernas statsandelar och deras utveckling. Lehtonens granskning av statsandelarna publiceras i publikationsserien Nytt från programmet ARTTU2 i augusti. Arto Koski bjöd i sin tur på en kompakt översikt över sin granskning av kriskommuner inom ARTTU. Rapporten har utkommit som en avgiftsfri nätpublikation i publikationsserien Nytt från programmet ARTTU2 och kan laddas ned här (på finska).

Utöver pågående undersökningar är några också på väg att inledas inom forskningsprogrammet. Vid seminariet presenterades beslutsfattarundersökningen Päättäjätutkimus 2015 och undersökningen om personalresurser Henkilöstö strategisena resurssina. Beslutsfattarundersökningen presenterades för seminariedeltagarna av forskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi. Undersökningen riktas till kommunernas politiska beslutsfattare och ledande tjänsteinnehavare och genomförs som en e-postenkät i augusti-september. I sin presentation betonade Sandberg vikten av att enkäten besvaras också ur deltagarkommunernas perspektiv: ju högre svarsprocent desto mer nytta får kommunen. Utvecklingschef Terttu Pakarinen presenterade i sin tur en personalundersökning som kommer att genomföras nästa år. Ett av målen med delprojektet är att producera information för hållbara reformer, ledning av personalresurserna och förändringsledning samt förändring av arbetssätten och stärkande av resurserna i arbetet.

Kuusamos stadsdirektör Timo Halonen beskrev i sitt anförande att forskningsprogrammets primära uppgift är att ta reda på hur man kan få kommunerna att utvecklas och hur de kan hållas livskraftiga. Halonen karakteriserade också kommunen som kommuninvånarnas gemenskap och behandlade sambandet mellan en sund kommunal ekonomi, god service och nöjda kommuninvånare. I det andra kommenterande anförandet talade personal- och ekonomichefen Seppo Juntti från Salo stad bland annat om utnyttjandet av forskningsprogrammet och om hörnstenarna i utvecklingen av kommunernas verksamhet.

Gruppdiskussioner om forskningsprogrammets praktiska nytta

Eftermiddagen inleddes med Kaija Majoinens anförande om hur forskningsprogrammet kan utnyttjas ur ett lokalt respektive nationellt perspektiv. Majoinens anförande gav ett underlag för eftermiddagens grupparbete där seminariedeltagarna diskuterade i grupper enligt kommunstorlek på vilka sätt undersökningarna inom ARTTU2 kan utnyttjas och hur detta kan faciliteras. I gruppernas mångsidiga diskussioner behandlades bland annat behovet av att dela kunskaper och erfarenheter och lära av andra, kompetensledning och utbildning av förtroendevalda samt utnyttjande av undersökningarna till exempel i kommunernas strategi- och utvecklingsarbete. Grupperna betonade också hur viktigt det är att kommunikationen om forskningsrönen sker på ett professionellt sätt via olika kanaler. Seminariedeltagarna lyfte också fram vikten av en dialog mellan forskningsprogrammet ARTTU2 och övriga projekt och nätverk. Som avslutning på dagen fanns det ännu möjlighet till "eftersnack" tillsammans med Kommunförbundets ARTTU2-team.

Kommunförbundets ARTTU2-team vill tackar alla seminariedeltagare, såväl dem som var på plats som dem som deltog på distans, för en lyckad och givande dag! Det är viktigt att samarbetet mellan Kommunförbundet, kommunerna inom ARTTU2 och de övriga samarbetsparterna fortsätter aktivt och engagerat också i fortsättningen. Nästa kommunseminarium ordnas i Kommunernas hus den 10 december. I väntan på det kan du läsa senaste nytt inom forsk-ningsprogrammet på adressen www.kommunforbundet.fi/arttu2, där du också hittar de färska publikationerna Nytt från programmet ARTTU2.

Tags