Aktuellt om Social- och hälsovårdsministeriets projektansökningstider

​Goda rutiner för välbefinnande och hälsa i hela Finland

Ansökningstiden för statsunderstöd för projekt inom ramen för delprojektet ”God praxis blir bestående” är 17.6–30.9.2016. Delprojektet ingår i ett av regeringens spetsprojekt. Statsunderstöd beviljas för projekt som syftar till att praxis som har visat sig gynna folkhälsan ska få så stor spridning som möjligt i hela Finland.

Målet är att sprida rutiner som har visat sig öka välbefinnandet och hälsan och förankra dem i den dagliga verksamheten.

Regeringen vill att motion och sunda levnadsvanor ska vara en del av varje finländares vardag. Med hjälp av spetsprojektet vill man nå i synnerhet befolkningsgrupper med en sämre hälsa och välfärd än genomsnittet. God praxis hjälper yrkesutbildade personer att öka självförtroendet och färdigheterna att ta ansvar för det egna välbefinnandet och den egna hälsan hos dem som hör till dessa grupper.

 

Statsunderstöd kan sökas för sex helheter:

  1. ökad handledning i levnadsvanor inom social- och hälsovården och dess servicekedjor

  2. stöd för att förändra familjers kosthållning och motionsvanor

  3. främjande av den fysiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem

  4. främjande av färdigheter som stärker den psykiska hälsan och yrkesutbildade personers kunskaper om psykisk hälsa

  5. gemensamma kök

  6. främjande av motion för äldre personer

Sammanlagt 7,2 miljoner euro har reserverats för projekten. Statsunderstöd beviljas för projekt som genomförs i så stor omfattning som möjligt i hela landet och i samarbete mellan flera aktörer. Deltagarna kan vara kommuner eller samkommuner, organisationer, företag, församlingar eller andra aktörer.

Beslut om de projekt som beviljas understöd fattas hösten 2016. Avsikten är att projekten inleds i början av 2017.

Närmare upplysningar:

Taru Koivisto, direktör, tfn 02951 63323, fornamn.efternamn@stm.fi
Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63634, fornamn.efternamn@stm.fi

 

Försök med servicesedlar inom spetsprojektet Kundorienterad service

Under tiden 28.6–31.8.2016 kan statsunderstöd sökas för det försök med servicesedlar som ingår i spetsprojektet ”Kundorienterad service”, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för.

Statsunderstöd kan sökas för projekt som leds av kommuner, samkommuner eller kommunkonsortier och där i vilka tjänsteproducenter från privata och tredje sektorn deltar.

Syftet med projektet är att göra ett försök med användning av servicesedel i valet av producenter av större servicehelheter. Det kan t.ex gälla de servicehelheter som den grupp som utrett valfriheten preliminärt föreslagit i sin rapport (på finska). Försöken genomförs i olika typer av kommuner, samkommuner och kommunkonsortier inom de ramar som lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) ger.

Målet med försöken är att få erfarenheter och information om användningen av olika verksamhetsmodeller och att använda denna information i utvecklandet av valfrihetsmodellen och lagstiftningen. Målet är att utveckla social- och hälsovården så att den blir klientorienterad och stöder klienterna och patienterna. Ytterligare ett mål är att utveckla informationssystem som stöder valfriheten samt elektroniska tjänster som gör det möjligt att söka och jämföra nationella serviceproducenter.

Tillsammans med dem som ansökt om att få delta i försöket försäkrar man sig om att projektplanerna uppfyller kriterierna för understödet. Därför ordnas det i augusti ett öppet evenemang för de som ansöker om eller planerar att ansöka om understöd. Information om evenemanget publiceras på försökets webbsida.

Sammanlagt 9,5 miljoner euro har reserverats för finansieringen av försöksprojekten. Understöd kan sökas av kommuner eller samkommuner som ansvarar för ordnandet av basservice inom social- och hälsovården.

Beslut om vilka projekt som beviljas understöd fattas senast i oktober. Avsikten är att försöksprojekten inleds i början av 2017.

Närmare upplysningar:

Minna Saario, projektchef, tfn 029 516 3146, fornamn.efternamn@stm.fi
Twitter @Saario_Minna

 

Ansökningsanvisningar och blanketter

Ansökningsanvisningarna och ansökningsblanketterna är gemensamma för alla av Social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt och publiceras senast i början av augusti på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats. Information om alla ansökningar om finansiering finns på finska här.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.