Användningsavgifterna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården höjs betydligt

Avgifterna för upprätthållandet av riksomfattande Patientdataarkivet, Datahanteringstjänsten och e-recepttjänsten samt de tillhörande certifikattjänsterna täcks med avgifter som tas ut av de serviceproducenter som använder tjänsterna. Avgiftsbeloppet motsvarar de faktiska produktionskostnaderna för tjänsterna. Avgifterna tryggar likviditeten för Folkpensionsanstaltens servicestiftelse, som producerar tjänsterna. 

Den avgift som tas ut hos apoteken nästa år är 0,045 euro för varje e-recept som respektive apotek och dess filialapotek expedierar. Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster är 1,908 euro per kommuninvånare. Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av privata hälso- och sjukvårdstjänster är 0,331 euro för varje e-recept som skrivs.

Kelain är en tjänst som FPA producerar och med hjälp av vilken riksomfattande informationssystemtjänster kan användas över internet och med mobila apparater som använder telekommunikationsnät. Då läkaren skriver ett e-recept med stöd av rätten att utöva yrke utan förtjänstsyfte tas ingen avgift ut för användningen av Kelain-tjänsten. Då läkaren skriver ett e-recept som självständig yrkesutövare eller i en organisation inom hälso- och sjukvården tas det ut en användarspecifik avgift på 120,00 euro per månad för användningen av tjänsten. 

Avgifterna avtalas årligen genom en avgiftsförordning som baserar sig på lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). För närvarande finns det ännu inte uppgift om på vilket sätt avgiftspraxis förändras i samband med vårdreformen.

Genom den nya förordningen höjs användningsavgiften inom kommunsektorn betydligt: i år är avgiften 1,489 euro/invånare, och nästa år kommer den att vara 1,908 euro/invånare. Avgiften höjs alltså med ca 28 procent.

De riksomfattande informationssystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna) har införts på bred front inom den offentliga hälso- och sjukvården, och därför är det motiverat att ta ut en invånarbaserad avgift. Kommunförbundet anser dock att det nuvarande finansieringssystemet är ohållbart, eftersom kommunerna inte har några som helst möjligheter att påverka utvecklingen av Kanta-tjänsterna eller ökningen av de kostnader som tjänsterna medför. Eftersom Kanta-tjänsterna hör till lagstadgade nationella förpliktelser, anser Kommunförbundet det vara nödvändigt att kostnaderna för tjänsterna i sin helhet täcks med budgetfinansiering. Tanken har godkänts i delegationen för elektronisk informationshantering, men den har inte genomförts i praktiken.  

Under året har det varit flera avbrott i Kanta-tjänsterna. De har orsakat extra arbete, tilläggskostnader och funktionell skada för både vårdenheterna och medborgarna. Kommunförbundet anser att FPA bör förpliktigas att ersätta verksamhetsenheterna för den skada som funktionsavbrotten orsakat enligt avbrottets karaktär och längd.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.