Åtgärdsplan för att förebygga och kontrollera olaglig vistelse i landet publicerad - riktlinjer för social- och hälsovården

Ministerarbetsgruppen för migration har godkänt en åtgärdsplan för att förebygga och kontrollera olaglig vistelse i landet. Planen har beretts vid olika ministerier under samordning av Inrikesministeriet, och fokuserar på personer som fått ett negativt asylbesked och vistas olagligt i Finland.

Med personer som vistas olagligt i landet avses i åtgärdsplanen personer som fått ett negativt asylbesked men som inte kan sändas tillbaka till sitt hemland, inte lämnar landet frivilligt och som försvinner eller avlägsnas ur mottagningssystemet. I sådana fall har personen i fråga inte laglig rätt att vistas i Finland. 

Social- och hälsovårdstjänster

Anvisningarna om nödvändiga social- och hälsovårdstjänster har kompletterats. I anvisningarna ges information om brådskande vård i enlighet med 50 § i hälsovårdslagen, mottagningstjänsternas upphörande, ersättning av kostnader samt ickebrådskande vård. Anvisningarna publiceras på Social- och hälsovårdsministeriets webbsida som tillägg till ”Social trygghet och tjänster för asylsökande i Finland” under december 2016. I menyn på höger sida finns en direktlänk till sidan. 

Vanligtvis görs bedömningen av vårdbehovet vid en jourenhet där en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer patientens behov av brådskande vård. Det är fråga om en medicinsk bedömning som baserar sig på patientens hälsotillstånd och nationell vårdpraxis. 

En person som saknar uppehållstillstånd och kommunplats i Finland måste själv ersätta kostnaderna för den brådskande vården till fullt belopp. 

Folkpensionsanstalten ersätter kommunens eller samkommunens kostnader för brådskande vård som getts till en person som inte har hemkommun i Finland och vars vårdkostnader inte har kunnat tas ut av klienten. Ersättningen baserar sig på 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 

Oundgänglig försörjning 

Kommunerna uppmanas trygga rätten till nödvändig försörjning och omsorg för personer som vistas olagligt i landet. 

1. En person som vistas olagligt i landet har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg tillförsäkrad av det allmänna (7 § 1 mom. och 19 § 1 mom. i grundlagen). Nödvändig, brådskande hjälp tillhandahålls av kommunerna. 

Om personen inte längre får mottagningstjänster och behöver nödvändig brådskande hjälp hänvisas personen till kommunen för att ansöka om tillfällig boendeservice (s.k. nödinkvartering). Enligt anvisningarna för kommunen ska i nödinkvarteringen också ingå mat och eventuellt annan akut hjälp (till exempel nödvändiga mediciner). 

Kommunerna utreder via Migrationsverkets lägescentral om den som ansöker om nödinkvartering har uppehållstillstånd. Personer som vistas olagligt i landet hänvisas till återsändningssystemet. 

2. Staten ersätter kommunernas kostnader till fullt belopp. Om beviljande, betalning och användning av statsunderstöd föreskrivs genom förordning. 

3. Beredningen av nödvändiga ändringar i lagstiftningen angående den oundgängliga försörjning och omsorg som föreskrivs i grundlagen inleds genast från början av år 2017. Målet är att stärka och förtydliga grunden för riktlinjerna i lagstiftningen.

 

Mer på webben