Bokföringsanvisningar

​Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner (2016)

Bokföringsnämndens kommunsektion har 19.4.2016 reviderat sin allmänna anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner. Den svenska översättningen utkommer senare under sommaren. I den reviderade anvisningen har beaktats bland annat de ändringar som gjorts i kommunallagen (410/2015) och bokföringslagen (1620/2015) efter att den tidigare upplagan gavs ut. 

 

Extraordinära poster kvarstår i kommunernas och samkommunernas resultaträkningar, trots att de enligt den ändrade bokföringslagen slopas i resultaträkningsschemat för privata företag. I kapitel 9 i den allmänna anvisningen har den bokföringsmässiga behandlingen av avskrivningar och nedskrivningar preciserats.  Om en tillgång som avskrivs till exempel totalförstörs i en brand eller inkomstförväntningarna för tillgången förändras väsentligt eller användningsändamålet ändras så att det inte längre finns några inkomstförväntningar, görs en kostnadsföring i form av nedskrivning i resultaträkningen. Tidigare gjordes en avskrivning.

 

Anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen med samma namn från år 2011. Kommunerna och samkommunerna ska iaktta den nya allmänna anvisningen i sina bokslut fr.o.m. räkenskapsperioden 2016. 

Övriga allmänna anvisningar

Bokföringsnämndens kommunsektion håller också på att se över de allmänna anvisningarna om balansräkning och noter till bokslutet. Anvisningen om upprättande av balansräkning ges troligen ut i juni på finska.

Översättningarna av anvisningarna publiceras genast när översättningarna är klara.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.