Kommunens anslagstavla

Delgivning av beslut under sommaren

Det ska vara fritt tillträde till kommunens anslagstavla också när kommunens ämbetshus är stängt, till exempel under semestrarna. Handlingar som har lagts fram ska hållas tillgängliga under tjänstetid på en plats som anges i kungörelsen och som är åtkomlig också om huset är stängt.

 

Delfående av beslut och tid för sökande av ändring

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Att lägga fram protokollet offentligt är viktigt framför allt med tanke på den demokratiska processen. Tiden för begäran om omprövning av och anförande av besvär över besluten i protokollet börjar beträffande kommunmedlemmarna löpa från det att de har fått del av beslutet. Att lägga fram protokollet är alltså alltid nödvändigt om man vill att tiden för sökande av ändring ska börja löpa och att besluten i protokollet ska vinna laga kraft.

Att kommunen eventuellt har informerat om beslutet också på annat sätt, som på sin webbplats, har inte betydelse för dagen när kommunmedlemmens besvärstid börjar löpa. Det räcker inte heller med till exempel att ett meddelande om telefonjour sätts upp på anslagstavlan, åtminstone inte i avsikten att fristerna för framläggning ska löpa under denna tid. Det finns ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen om när en kommunmedlems besvärstid börjar när kommunens ämbetshus är stängt: HFD:2009:17

 

Rättspraxis

HFD:2009:17

Enligt 95 § 2 mom. i kommunallagen börjar besvärstiden för en kommunmedlem från det att beslutsprotokollet har lagts fram offentligt. Ett meddelande om offentlig framläggning av protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde hade 24.6.2008 satts upp på kommunens anslagstavla för offentliga kungörelser. Enligt meddelandet skulle det justerade protokollet från sammanträdet vara offentligt framlagt i kommunens ämbetshus 1.7.2008 klockan 9.00–11.00.  Eftersom kommunen ämbetshus vid nämnda tidpunkt hade varit stängt och anslagstavlan inte hade varit placerad så, att meddelandena på den hade kunnat läsas under tjänstetid 1.7.2008, hade protokollet inte framlagts offentligt på det sätt som förutsätts i lagen.

Det meddelande om telefonnumret till jourhavande som fanns på dörren till ämbetshuset motsvarade inte offentlig framläggning av protokollet. Att kommunen eventuellt hade informerat om beslutet även på annat sätt, som på sin webbplats eller genom att den hade sänt beslutet till kommunmedlemmen, hade inte betydelse för dagen när kommunmedlemmens besvärstid började löpa.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.