Effektmätning inom barnskyddet gagnar alla

INVESTERA I ETT TIDIGT SKEDE - att placera ett barn i institutionsvård har uppskattats kosta samhället cirka 90 000 euro per år. För samma belopp fås 550 besök hos hälsovårdaren på barnrådgivningen, 400 besök på en ungdomspsykiatrisk poliklinik eller intensivt familjearbete rentav i sju års tid. THL​Det andra pilotprojektet för det mått på funktionsförmågan som Kommunförbundet utvecklat för utvärdering av barnskyddets effekter inleds i 10 kommuner hösten 2016. Måttet består av fem formulär för mätning av klienternas funktionsförmåga enligt dem själva och enligt den anställda som har hand om klienten. I det första pilotprojektet togs formulären med i arbetet när barnskyddsbehovet bedömdes. I det aktuella andra pilotprojektet utvidgas införandet av formulären till att desutom omfatta andra tjänster inom barnskyddet. På så sätt blir det sannolikt också möjligt att jämföra tjänsterna.

 

Vid mätningen av effekter iakttas hur familjens funktionsförmåga förändras. Formulären fylls i när tjänsten inleds och då får man en uppfattning om familjens funktionsförmåga innan barnskyddstjänsten tar vid. En andra mätning görs när tjänsten upphört eller, i det här pilotprojektet, efter den utsatta tiden på ett halvt år, om tjänsten fortsätter.

 

Utmaningen för pilotprojektet är att integreras i det känsliga barnskyddsarbetet som är så fyllt av spänningar. Allt positivt som införandet av formulären för mätning av funktionsförmågan för med sig talar ändå för formulären.

 

Fördelar för klienten:

 

 • barnskyddsprocessen blir mer transparent, klienten får via självutvärderingsformuläret genast i början av processen en klar bild av vad barnskyddet går ut på och vad som bedöms inom barnskyddet
 • bedömningen inom barnskyddet förenhetligas, klienterna får service av jämnare kvalitet
 • det blir möjligt för klienten att själv bedöma samma saker som den anställde, klientens rättsskydd stärks när klienten själv producerar en del av dokumenteringen
 • barnet har ett eget självvärderingsformulär som gör att barnets röst beaktas mer i processen.

 

Fördelar för den anställde:

 • en metod/ett verktyg för de primära uppgifterna; ersätter inte personliga möten och psykosocialt arbete, men lindrar i bästa fall stressen för den anställde eftersom arbetet blir mer strukturerat
 • öppnar dialogen i klientarbetet, formuläret gör det lättare att ta upp svåra saker
 • en checklista med sådant som enligt lagen ska gås igenom i bedömningen/arbetet
 • formar en visuell bild av familjens funktionsförmågeprofil och hur den förändras
 • möjliggör nya dimensioner för rapporteringen, det strukturella socialarbetet och större mångsidighet när det gäller att utnyttja den egna yrkeskompetensen i arbetet då huvudanvändaren kan göra plock i materialet.

 

Fördelar för kommunen:

 • visar vilka grundläggande tjänster som inte varit tillräckliga för att lätta på familjens börda
 • förenhetligar den bedömning som görs mellan anställda och tjänster inom barnskyddet och som är förenlig med kommuninvånarnas bästa när det gäller rättsskyddet och i etisk mening
 • kombinerat med kostnadsbeloppen kan man beräkna kostnadseffektiviteten mellan olika tjänster, vilket hjälper till att allokera resurserna på ett mer ändamålsenligt sätt
 • möjliggör en utveckling av servicen inom barnskyddet, bl.a. genom strukturellt socialarbete och granskning av kostnadseffektiviteten. Möjliggör och stöder en förflyttning av tyngdpunkten från dyr vård utom hemmet till fungerande och stödjande öppenvård och basservice.

 

Slutrapporten om det första pilotprojektet kan läsas (på finska) på: 

Lägg till ny kommentar

Ren text

 • Inga HTML-taggar tillåtna.
 • Rader och stycken bryts automatiskt.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.