Ersättning för elever som är placerade av barnskyddsskäl

Kommunförbundet har 28.11.2016 gett ut ett cirkulär om ersättningen för elever som är placerade med stöd av barnskyddslagen. Ersättningen beräknas på samma sätt som tidigare och anvisningarna är till innehållet de samma som år 2015. Terminologin i cirkuläret har preciserats i enlighet med ändringarna i statistiken år 2016. När kostnadsförändringen från 2015 till 2016 beräknas används 1,0 procent som indexförhöjning. 

​Ersättningen för elever som placerats av barnskyddsskäl regleras i 41 § 3–4 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). När en elev som fullgör sin läroplikt är placerad av barnskyddsskäl är hemkommunen enligt lagen skyldig att betala ersättning till utbildningsanordnaren. Ersättningen baserar sig på de kostnader eleven gett upphov till.

När ersättningen beräknas beaktas kostnaderna för eleven enligt upphovsprincipen. I typiska fall beaktas de genomsnittliga kostnaderna per elev i den skola där eleven går med tillägg för exempelvis sådana elevassistent- och skolskjutskostnader som gäller endast den placerade eleven. När ersättningen beräknas bör eventuella inkomster som utbildningsanordnaren fått för eleven beaktas. Inkomster är hemkommunsersättningar och tilläggsfinansiering för en elev med förlängd läroplikt.

Mer information (cirkulär och exempelberäkning): http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/statsandelar/hemkommunsers%C3%A4ttningar/fastst%C3%A4llande-av-betalningsandel-for-omhandertagana-och-placerade-barn/Sidor/default.aspx

 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.