Finansieringsansökan för spetsprojekt inom hemvård och närståendevård - förändringsagenter ingår

Ansökningstiden för statsunderstöd inom regeringens spetsprojekt ”Hem-vård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras” har inletts. Finansiering kan sökas för projekt som genomförs med tillräckligt omfattande regionalt underlag och i vilka alla eller nästan alla kommuner i landskapet deltar. 

​Enligt villkoren för finansieringen ska försöken genomföras som ett sam-arbete mellan flera aktörer: deltagarna kan vara kommuner eller sam-kommuner, organisationer, företag, församlingar eller andra aktörer. För-söken ska tydligt anknyta till de helheter som angetts, dvs. utveckling av hemvården för äldre eller utveckling av närståendevården.

Genom anmälningsförfarandet betalas till varje landskap och separat till huvudstadsregionens kommuner ett hundraprocentigt understöd för att anlita en förändringsagent (18+1). Särskild ansökan behöver inte göras för detta. Förändringsagenterna ansvarar för att det under spetsprojekt-perioden 2016–2018 inom varje landskap och i huvudstadsregionen ut-formas en samordnad regional servicehelhet för äldre.

Ansökningstiden för understöd går ut 31.8.2016. Besluten fattas i sep-tember 2016 och försöken inleds i oktober. Vilka försök som får understöd och villkoren för detta beskrivs i detalj (på finska) i ansökningsannonsen i Social- och hälso-vårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:32, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74908 .

För dem som planerar att anmäla sig arrangerar Social- och hälsovårds-ministeriet i maj två tillfällen med samma innehåll: 16.5 och 30.5 kl. 12.00-15.00 i Finlands nationalmuseums auditorium i Helsingfors. Tillfället som arrangeras 16.5 kan följas som webbsändning och en inspelning finns också tillgänglig på webben i efterhand.

Närmare upplysningar, SHM

projektchef Anja Noro, Social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 006, direktör Päivi Voutilainen, Social- och hälsovårdministeriet, tfn 0295 163 403

 

Mer på webben:

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.