Finansministeriet inleder ett försök med digitala kommuner på hösten

Finansministeriet förbereder ett nytt försök med digitala kommuner som en del av spetsprojektet för digitalisering och reformen för att minska kostnaderna inom den offentliga sektorn. Programmet planeras under våren och sommaren 2016 tillsammans med kommunsektorn, samarbetspartner och nätverk. Den egentliga lanseringen av försöket äger rum hösten 2016. Avsikten är att testa nya mer digitaliserade verksamhetsmetoder och verksamhetsmodeller som kan bidra till kostnadsbesparingar och bättre vårderfarenheter för kunden.

​Programmet planeras under våren och sommaren 2016 tillsammans med kommunsektorn, samar-betspartner och nätverk. Den egentliga lanseringen av försöket äger rum hösten 2016. Avsikten är att testa nya mer digitaliserade verksamhetsmetoder och verksamhetsmodeller som kan bidra till kostnadsbesparingar och bättre vårderfarenheter för kunden.

Försöket har som mål att utveckla produktionen och verksamhetsmetoderna inom den kommunala servicen så att de fördomsfritt och framtidsinriktat främjar kommuninvånarnas välfärd och förbättrar förutsättningarna för kundförvaltning. Målet är att åstadkomma betydande kostnads-besparingar och förbättra kundens erfarenheter.

Syftet med försöket är också att främja en försöksinriktad kultur och attityd, kommunernas nät-verkande och utvecklingen av en kundorienterad verksamhet inom kommunsektorn. Försöket ska också främja genomförandet av den nya kommunallagen i kommunerna när det gäller elektroniskt beslutsfattande, kommunernas kommunikation och de olika organens digitala arbete. Försöket baserar sig på beredningen av projektet Framtidens kommun (digitaliseringsperspektiv).

Till försöket hör åtminstone
1. Försök som strävar efter en förändring i verksamhetskulturen och pilotprojekt utgående från dessa.  Pilotprojektens innehåll och teman bereds tillsammans med kommunerna ut-gående från kommunernas behov. Pilotprojekt som kan inledas snabbt och bearbetas ger stöd när ändringen av verksamhetsmetoderna ska ledas.   
2. Utbildning och utökning av den digitala kompetensen genom workshoppar, interaktiva se-minarier, nätverksbaserat samarbete och sparrande mellan kommunerna.
3. Bedömningar och utredningar. Det ska genomföras åtminstone en utredning om hur digita-liseringen och produktiviteten kan utvecklas inom kommunsektorn; fallstudie, hösten 2016.
4. Samarbete, gemensamt utvecklingsarbete med olika nätverk och aktörer.

Anmälan till försöket inleds under sommaren 2016. Vid anmälan önskas en idé och ett mål för försöket, engagemang i ett öppet utvecklingsarbete och i växelverkan samt en fördomsfri planering av partnerskap.
Nu kan du påverka försökets utformning och innehåll genom att besvara den bifogade enkäten. 
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/53/osallistuminen/117/kysely/

Närmare information om försöket ges av Suvi Savolainen, överinspektör på Finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning, förnamn.efternamn(a)vm.fi, tfn 0295 53 0122.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.