Försöket med servicesedlar och ansökningstiden för statsunderstöd inleds

Försöket med servicesedlar är en del av spetsprojektet Kundorienterad service som ingår i regeringsprogrammet. Försöket och ansökningstiden för statsunderstöd för projekten inleds vecka 25.

​Försöksprojekten som genomförs utifrån gällande lagstiftning (bl. a. lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården 569/2009 och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992) omfattar ett försök som gäller valet av en befolkningsansvarig social- och hälsocentral och ett som gäller centralernas verksamhet. Dessutom planeras tillsammans med de kommunala aktörerna ett nytt sätt att använda servicesedlar baserat på större servicehelheter inom mun- och tandvården. Verksamhetsmodellen införs i kommunerna och samkommunerna under åren 2017–2018.

Försöksprojekten beviljas finansiering genom statsunderstöd. Kriterierna för finansieringen utgörs av riktlinjerna i regeringsprogrammet för försöksverksamhet och av regeringens riktlinjer för försöket med valfrihetsmodellen. I försöket jämställs producenterna av social- och hälsovårdstjänster och små och medelstora företag och aktörer inom tredje sektorn ges möjlighet att delta i serviceproduktionen. Målet är också att utveckla en elektronisk tjänst som ger möjlighet att söka och jämföra serviceproducenter och datasystemlösningar som stöder valfriheten.

Ansökningar om att göra försök med servicesedlar ska lämnas in senast 31.8.2016. Besluten om statsunderstöd fattas i oktober 2016. Försöket genomförs inom ramen för projekt som leds av kommuner, samkommuner eller kommunkonsortier. I projekten deltar serviceproducenter från privata och tredje sektorn. Innehåll och kriterier preciseras ytterligare efter att ansökningstiden inletts när regeringen ger riktlinjerna för valfrihetsmodellen.

Närmare upplysningar om försöket med servicesedlar ger projektchef Minna Saario vid Social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3146 eller minna.saario@stm.fi 
Hur beredningen och linjedragningen framskrider kan man följa på Kundorienterad service  och via Twitter-kontot@Saario_Minna.

För närvarande pågår också ett annat av regeringens spetsprojekt Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras:  Också den ansökningstiden löper ut 31.8.2016.