Handbok om hur beslut om undantag i samband med byggande ska behandlas

Handbok om undantagsbeslut och motivering av besluten

Behörigheten att bevilja undantag överfördes till kommunerna 1.4.2016. Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har utarbetat en finskspråkig handbok om undantag som underlättar beslutsberedningen.

De viktigaste temahelheterna i handboken är förutsättningarna för undantag, behovet av planering på strandområden och undantag från det, kravet på jämlik behandling av markägare och iakttagandet av det särskilt inom byggande på stranden.

Tillämpningen av bestämmelserna om undantag styrs av rättspraxis som har vuxit fram under åren. Handboken bygger i hög grad på rättspraxis och särskilt på tillämpningspraxis vid Högsta förvaltningsdomstolen. Etablerad rättspraxis styr beslutsfattandet också i kommunerna.

Kommunförbundets cirkulär

I handboken, liksom i Kommunförbundets cirkulär, understryks vikten av att vara noggrann och motivera besluten.

 

Observera att lagändringen inte ruckar på förutsättningarna för undantag (MBL 171 §). Undantag kan inte heller framöver gälla betydande byggverksamhet. När beviljande av undantag övervägs, ska man försäkra sig om att förutsättningarna i lagen uppfylls. Samtidigt ska man komma ihåg att motivera undantagsbesluten på det sätt som avses i förvaltningslagen också i situationer där förutsättningarna för undantag anses vara uppfyllda.

Biträdande justitiekanslers avgörande om motivering av ett bygglovsbeslut

Behovet att motivera besluten har uppmärksammats också av biträdande justitiekansler i avgörandet OKV/494/1/2015 (11.4.2016). Fallet gällde motivering av ett mindre undantag i ett bygglov som en tjänsteinnehavare hade beslutat bevilja ett bostadsaktiebolag för installation av hissar.

 

I bygglovet ingick ett undantag från byggbestämmelsesamlingens anvisning om brandsäkerhet i fråga om bredden på utgången från trapphus. Undantaget motiverades inte i beslutet.

 

Att motivera ett förvaltningsbeslut hör till myndighetens viktigaste skyldigheter när det gäller att iaktta god förvaltning. Att utelämna motiveringen är möjligt endast i de undantagsfall som anges i lag och där tillämpningsområdet ska tolkas snävt. Biträdande justitiekansler konstaterar i sitt avgörande att om bygglovsbeslutet dessutom inbegriper ändamålsenlighetsprövning för att bedöma förutsättningen för ett mindre undantag, kan man enligt hans förmenande inte på ett juridiskt hållbart sätt motivera att motiveringen utelämnas genom hänvisning till ”gängse praxis” att inte uppge lagstadgad motivering.

 

Biträdande justitiekansler konstaterar att också bygglovsbeslut i regel alltid ska motiveras i enlighet med 45 § i förvaltningslagen så att man anger vilka omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet och vilka bestämmelser som har tillämpats. I det aktuella fallet ansåg biträdande justitiekansler att trots att motiveringen kunde ha hittats i ett bifogat utlåtande om beslutet, eliminerar det inte myndighetens skyldighet att motivera beslutet på det sätt som förvaltningslagen kräver.

Biträdande justitiekansler understryker i sitt avgörande vikten av motiveringar med tanke på olika parters rättskydd. Ett beviljat bygglov påverkar också rättigheterna och intressena för andra än den som fått lovet. Ofta har också andra rätt att söka ändring. Beviljandet av ett mindre undantag i samband med bygglov inbegriper ändamålsenlighetsprövning och då kan man i allmänhet inte anse att en motivering av beslutet skulle vara onödig.

Ändamålsenlighetsprövningen begränsas av allmänna förvaltningsrättsliga principer, och om man förfar mot dem kan det vara fråga om missbruk av prövningsrätten. En objektiv och jämlik myndighetsverksamhet kan anses kräva att också en utomstående ska kunna läsa motiveringen till besluten och dra slutsatser om gängse praxis och tolkningar hos myndigheten. En transparent förvaltning kan bidra till det allmänna förtroendet för och tillförlitligheten hos myndighetsverksamheten. Det är avsevärt svårare att i efterhand bedöma om ett beslut är lagligt och om myndighetens verksamhet är adekvat om beslutet inte har motiverats. En klar motivering till beslutet kan förbättra rättsskyddet för den tjänsteinnehavare som fattade beslutet om det utreds i efterhand. I en del fall kan motiveringen minska viljan att söka ändring och behovet att utreda saken i efterhand.

 

Mer på webben

Läs mer om dessa teman