I stora städer motsvarar förtroendeuppdrag ett deltidsarbete

I fjol använde en fullmäktigeledamot i genomsnitt 8,5 timmar i veckan för att sköta sina förtroendeuppdrag. För en ledamot i kommunstyrelsen eller stadsstyrelsen krävde förtroendeuppdragen i snitt 11,5 veckotimmar och för en ledamot i en nämnd 4,2 veckotimmar.

En stor förändring i tidsanvändningen skedde mellan åren 2003 och 2010. Under den här perioden ökade mängden tid som användes för uppdragen kraftigt. Efter det har kraven på tidsanvändningen inte ökat lika mycket.

Enligt beslutsfattarenkäten som genomfördes inom ARTTU2-programmet har kraven på tidsanvändningen för förtroendeuppdrag ökat framför allt i stora städer. Mest tid, cirka 15 timmar i veckan, kräver uppdraget som stadsstyrelseledamot i en stor stad. Därmed motsvarar kraven på tidsanvändningen för en förtroendevalds arbete redan ett deltidsarbete.

– Rekryteringen av förtroendevalda har överlag blivit svårare. Det här kan vara en följd av att kraven i arbetslivet har hårdnat samtidigt som benägenheten att se ett kommunalt förtroendeuppdrag som en medborgarskyldighet och ett hedersuppdrag har minskat, konstaterar Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi, som genomförde enkäten.

– Ett symptom på korstrycket i tidsanvändningen är att en femtedel av de kommunala organens ordförande är personer som står utanför arbetslivet, till största delen pensionärer.

En ordförande använder i genomsnitt två timmar mer i veckan för ´sitt förtroendeuppdrag än en vanlig ledamot i fullmäktige eller styrelsen gör.

97 procent sköter förtroendeuppdragen vid sidan av andra uppgifter

Beslutsfattarenkäten besvarades av cirka 1500 kommunala förtroendevalda.

En klar majoritet av dem som svarade (97 %) sade sig sköta sina förtroendeuppdrag vid sidan av sitt ordinarie arbete eller sin huvudverksamhet.

Sammanlagt 46 personer (3 % av de svarande) meddelade att de skötte sitt förtroendeuppdrag på deltid eller heltid.  Av de här personerna kom 18 från kommuner som har ett officiellt beslut om att anställa förtroendevalda på deltid eller i huvudsyssla.

Arbetsgivare förhåller sig i huvudsak förstående

Privatföretagare, personer som arbetar för organisationer och personer som står utanför arbetslivet använder mer tid för förtroendeuppdrag än personer anställda inom kommun och stat eller hos företag. Förtroendevalda som arbetar för organisationer upplever minst konflikt mellan arbetslivet och sina förtroendeuppdrag.

Den största delen av de förtroendevalda upplever att arbetsgivaren förhåller sig förstående till förtroendeuppdragen. Mest konflikt i arbetsgivarens inställning till förtroendeuppdragen upplever de som använder mindre än fem veckotimmar för uppdragen och de som använder mer än 15 timmar i veckan för att sköta sina uppdrag.

Närmare upplysningar:
Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi, e-post: siv.sandberg(at)abo.fi, tfn 0400 726 380.