Kommunens roll som samhällsbyggare diskuterades på Demokratidagen

Förutom kommunala aktörer samlade ett av Demokratidagens parallellseminarium, Framtidens kommun en gemenskap av människor, även aktiva inom invånarrörelser, organisationer och frivilligverksamhet för att diskutera möjligheter och utmaningar för samhällsandan och organisationsverksamheten i kommunerna. Bland annat lyfte man fram exempel från samarbetet mellan föreningarna i Träskända stad och områdets självstyrande invånarverksamhet.

Seminarieanförandena beskrev stadens roll som framför allt möjliggörare och stödjare av invånarverksamheten. Träskändas samhällsanda bygger också på gott samarbete och tillit mellan olika aktörer. I staden ses invånarnas delaktighet som en resurs för kommunens livskraft och välmående och en grogrund för samhällsandan, och den frivilliga samhällsverksamheten kännetecknas av invånarperspektiv, lokal anknytning, individuell behandling av frågor och försöksinriktad kultur. Den förenande faktorn i den lokala föreningsverksamheten verkar vara den låga tröskeln för att delta och en verksamhetsmodell som bygger på partnerskap. Det är enkelt att delta i verksamheten, som utgår från invånarna och där man inte låter sig nedslås av misslyckanden. Invånarna ser den samhälleliga verksamheten i Träskända som en drivmotor för utveckling. Exemplen från Träskändas invånarverksamhet visar att positiva erfarenheter föder nya idéer och sporrar staden att också i fortsättningen satsa på samhällelig verksamhet.

Under seminariet lyfte man också fram utmaningar inom invånarverksamheten, varav den största anses vara att engagera ungdomar. För att engagera ungdomar bör frivilligverksamheten vara givande, intressant och tillräckligt praktisk. Vid sidan av konkret verksamhet som är lätt att definiera är aktiv kommunikation via flera kanaler viktig för att engagera invånare i samhällsverksamhet och i sig en förutsättning för deltagande i organisationers och föreningars verksamhet. Kommunikationen synliggör dessutom verksamheten och gör det möjligt att kartlägga hurdan samhällspåverkan och verksamhet som intresserar unga. Också i detta arbete har framtidens kommuner en viktig roll. Att kopiera de små städernas framgångar och upprepa dem i större städer uppfattades som en annan utmaning i odlandet av samhällsgemenskap. Under seminariet betonades också uppfattningen att samhällsverksamhet i stora städer torde kunna integreras i stadsdelsföreningarnas verksamhet och därmed också boendemiljöns utveckling.

I Demokratidagens seminarium deltog Anju Asunta, Träskända stads kommunikationschef; Joonas Mustonen, ledamot i föreningen Siskot ja Simots styrelse; Leena Peltosaari, ledamot i Träskändas pensionärsråd; samt Lea Alanko och Marja Nousiainen från invånarrörelsen Hyvä kasvaa Järvenpäässä. Ordförande var Ville Nieminen, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.