Kommunallagen

Kommunförbundets anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

​Ett syfte med politisk representation är att olika intressen kanaliseras till beslutsfattandet. Bindningar till företags- och föreningsverksamhet kan vara nyttiga kontaktytor utanför kommunalförvaltningen. Bindningarna kan dock vara förknippade med osund intressebevakning om motivet till beslutsfattandet till exempel är någon form av tacksamhetsskuld eller ekonomiskt beroendeförhållande. Bindningar kan också ge upphov till jäv.

Syftet är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande

Tanken har varit att man med hjälp av ett register över bindningar på förhand kan förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras. På så sätt kan också tillförlitligheten hos det politiska systemet i kommunerna stärkas på ett allmänt plan. Genom redogörelserna för bindningar och genom publicering av registret på internet strävar man efter att trygga kommuninvånarnas förtroende för att förvaltningen är oberoende och opartisk.

 

Regleringen av bindningar främjar också bekämpningen av korruption. Att ha interaktionsförhållanden är normalt agerande. Men förhållandena kan ändå förändras och bli till strukturell korruption om beslutsstrukturerna innehåller brister som möjliggör korruptivt beteende. Offentliggörandet av bindningar har en förebyggande verkan när det gäller missbruk av makt och ställning och missbruk av inflytande. Då bindningarna är offentliga är det möjligt att övervaka att grunderna för god förvaltning iakttas och att beslutsfattandet utgår från det gemensamma intresset.

Lagstiftning

Enligt 84 § i kommunallagen ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar till revisionsnämnden som tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Redogörelserna publiceras i det allmänna datanätet. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017. Till dess baseras insamlingen av uppgifter om bindningar på frivillighet och utläggandet av uppgifterna i det allmänna datanätet på samtycke.

Juridiska enhetens stadgemallar och anvisningar

Anvisningen om redogörelser för och register över bindningar har beretts i juridiska enheten. I januari 2016 ordnade vi ett öppet diskussionsmöte om enhetens stadgemallar på Kommunerna hus. I samband med mötet uttryckte kommunerna en önskan om att få en anvisning för bindningar. I mars publicerade vi ett utkast av anvisningen på webben och reserverade några veckor för kommentarer. Under beredningens gång lade vi fram textutkast för behandling i Kommunförbundets nätverk och fick kommentarer och uppslag av kommunala tjänsteinnehavare och beslutsfattare. Under beredningen fick vi mycket nyttig respons från kommunfältet.

 

Tack för alla kommentarer!

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.