Kommunallagen

Kommunförbundets grundavtalsmall

En samkommun bildas genom ett avtal mellan kommunerna (grundavtal).

​Enligt övergångsbestämmelsen i den nya kommunallagen ska kommunernas samarbetsavtal, inklusive grundavtal för samkommuner, uppdateras i enlighet med de nya bestämmelserna senast 1.6.2017. Det är möjligt att tidsfristen blir längre. I det utkast till ändring av kommunallagen som nu är på remiss (Finansministeriets begäran om utlåtande 8.6.2016) föreslås att kommunernas samarbetsavtal ska uppdateras i enlighet med 8 kap. i kommunallagen före utgången av 2019. 

Grundavtal för samkommuner

Grundavtalet för en samkommun godkänns av medlemskommunernas fullmäktige. Grundavtalet är ett avtal mellan kommunerna. Den samkommun som bildas genom avtalet är inte en avtalspart, även om beredningen ofta i praktiken sker i samkommunen. Grundavtalet uttrycker medlemskommunernas vilja och utgör grunden för samkommunens verksamhet. I grundavtalet ska medlemskommunerna besluta om de viktigaste frågorna som gäller samkommunens verksamhet och förvaltning. I kommunallagen finns det bestämmelser om vad grundavtalet åtminstone ska innehålla.

Ändring av grundavtalen i enlighet med kommunallagen 2015

Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 (410/2015) har bestämmelser om samarbete som i viss mån avviker från bestämmelserna i den tidigare kommunallagen från 1995 (365/1995). I Kommunförbundets grundavtalsmall har den nya kommunallagens bestämmelser om samarbete beaktats. I mallen har särskild vikt fästs vid bestämmelser om ekonomi och medlemskommunernas ställning. Det är meningen att de enskilda samkommunerna kompletterar bestämmelserna i avtalsmallen.

 

Bestämmelser om ändring av grundavtalet för en samkommun finns i 57 § i kommunallagen år 2015.  Om inte något annat bestäms i grundavtalet kan grundavtalet ändras, om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder en ändring och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga medlemskommuner. Kommunallagen år 1995 gav ingen möjlighet till att avtala om saken i grundavtalen, så utgångspunkten är att ändringar ska göras med den lagstadgade majoriteten av medlemskommunerna. 

Juridiska enhetens mallar och anvisningar

Grundavtalsmallen för samkommuner har beretts vid juridiska enheten. I januari 2016 ordnade vi en öppen diskussion i Kommunernas hus om juridiska enhetens mallar och anvisningar och i mars lades utkasten ut på webben för kommentarer. Under beredningens gång lade vi fram utkasten för behandling i Kommunförbundets nätverk, och vi fick kommentarer och uppslag av kommunala tjänsteinnehavare och beslutsfattare. Kommunfältet gav mycket respons som vi haft nytta av.    ​​​

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.