Lagändringar för närståendevården och familjevården 1.7.2016

Lagen om stöd för närståendevård har ändrats så att alla närståendevårdare som ingått avtal har rätt till minst två dygn ledig tid per månad. En närståendevårdare som är bunden dygnet runt eller fortgående har även i fortsättningen rätt till minst tre dygn ledig tid per kalendermånad.

​Kommunen har ålagts skyldighet att vid behov förbereda närståendevårdare för vårduppdraget och ordna utbildning för dem samt ordna undersökningar av deras välmående och hälsa.

I socialvårdslagen infördes bestämmelser om lediga dagar för en person som sköter en anhörig eller närstående och om kommunens skyldighet att ordna med vikarie under ledigheten. En klientavgift tas ut för tjänster som ordnas under ledig tid för den som sköter en anhörig eller närstående. Avgiften tas ut på samma grunder som för tjänster när närståendevårdare som ingått avtal är ledig.

Genom en ändring av familjevårdslagen höjs minimiarvodet till åtminstone 775 euro i månaden. Familjevårdare som med stöd av ett uppdragsavtal arbetar minst 14 dygn i månaden som familjevårdare har enligt lagen rätt till minst två lediga dygn i månaden i stället för minst en ledig vardag som tidigare.

I familjehem får i fortsättningen samtidigt vårdas högst sex personer, om där bor minst två vårdare med föreskriven behörighet som svarar för vården, fostran eller den övriga omvårdnaden.

Den som är familjevårdare i huvudsyssla har rätt till undersökning av välmåendet och hälsan vart annat år. Andra än familjevårdare i huvudsyssla är berättigade till undersökning vid behov.

Republikens president stadfäste lagändringarna onsdagen den 29 juni. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2016. Bestämmelserna om att förbereda närståendevårdare för vårduppdraget i lagen om stöd för närståendevård tillämpas dock först från 1.1.2018.

De förestående ändringarna i avtalen om närståendevård, vård- och serviceplanerna samt familjevårdarnas uppdragsavtal förutsätter inte att avtalen sägs upp. Avtalen måste dock justeras så att de motsvarar den nya lagstiftningen. Justeringar som gäller stödet för närståendevård bör göras senast den 31 mars 2017 och justeringar som gäller familjevården senast den 31 december 2016.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.