Kommunförbundet ger ut anvisningar om tillsynsplanen och tillsynsprogrammet

Nya anvisningar om tillsyn över miljövården

​ Kommunförbundet har skrivit anvisningar som ska underlätta kommunens arbete att göra upp en tillsynsplan och ett tillsynsprogram för miljövården (på finska). Miljöskyddslagen reviderades 2014 och gav den kommunala miljövårdsmyndigheten en ny lagstadgad uppgift: att göra upp en tillsynsplan och ett tillsynsprogram före den 1 september 2017.

Planeringsskyldigheten gäller verksamhet som är tillståndspliktig eller registreringspliktig enligt miljöskyddslagen. Syftet med anvisningarna är att vara en checklista för arbetet med tillsynsplanen och tillsynsprogrammet. Planens omfattning och närmare innehåll bestäms av den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Anvisningarna innehåller miljöskyddslagens och miljöskyddsförordningens krav på planens och programmets innehåll samt förslag om innehåll och disposition i planen. Här behandlas också tillsyn som hör till den kommunala miljövårdsmyndigheten enligt annan lagstiftning och hur den tillsynen kan skrivas in i tillsynsplanen. Vidare ingår ett exempel på hur riskbedömning kan genomföras.

Miljöministeriets anvisningar om tillsyn över miljötillstånd

Miljöministeriet har sett över sina anvisningar från den 7 november 2012 om tillsyn över miljötillstånd. De nya anvisningarna om miljötillsyn är avsedda för de statliga myndigheter som avses i miljöskyddslagen, avfallslagen, vattenlagen och miljöskyddslagen för sjöfart (närings-, trafik- och miljöcentralerna). I en bilaga till anvisningarna beskrivs god tillsynspraxis i små och medelstora kommuner. Stora kommuner kan tillämpa anvisningarna som de går och står.

Utöver den allmänna delen som gäller alla tillsynsförfaranden ingår det en lagspecifik del i anvisningarna. I miljöskyddslagen och avfallslagen ingår en skyldighet att organisera en systematisk tillsyn. I vattenlagen och miljöskyddslagen för sjöfarten ingår ingen sådan skyldighet.

Anvisningarna beaktar de ändringar i miljöskyddslagen och avfallslagen som gjorts efter arbetsgruppens arbete. I den ändrade miljöskyddslagen har man bland annat avstått från förfarandet med översyn av tillståndsvillkor i miljötillstånd, vilket ändrade på de i miljöskyddslagen avsedda tillsynsmyndigheternas uppgifter inom den regelbundna tillsynen. Genom ändringen av avfallslagen (1518/2015) har bestämmelserna om inspektioner inom avfallshanteringen klarlagts.

Anvisningarna om miljötillsyn har samordnats med handledningen om laglighetsövervakning i miljöskyddslagstiftningen: Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaopas 2014 (Ympäristöhallinnon ohjeita 9/2014). I handledningen om laglighetsövervakning ligger fokus på att beskriva övervakningsförfarandena, medan anvisningarna om miljötillsyn strävar efter att ge dem som utövar tillsyn anvisningar om hur de bör agera i olika tillsynssituationer.

 

Mer på webben:

Ohje kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimiseen, på finska

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.