Överföringen till FPA framskrider

​Från 1.1.2017 beviljas det grundläggande utkomststödet av FPA. Beredningen av överföringen till FPA och samarbetet mellan kommunerna, FPA och övriga aktörer har fortsatt intensivt under våren och försommaren. Samarbetet har gällt utveckling av kundsamarbetet och kundhandledningen, FPA:s förmånsanvisningar, statistikföring, information och införandet av olika kommunikationslösningar. Dessutom är de lagkompletteringar som möjliggör överföringen till FPA på slutrakan.

Kompletterande lagändringar

I beredningen av överföringen till FPA har brister uppdagats i den lag som godkändes under den förra regeringsperioden. Bristerna kräver att lagen ändras på vissa punkter innan det grundläggande utkomststödet kan överföras till FPA i början av 2017. Social- och hälsovårdsministeriet har därför under våren och försommaren berett ändringar i lagen om utkomststöd (och vissa andra lagar) som tjänsteuppdrag. Också representanter för Kommunförbundet och FPA har deltagit aktivt i lagberedningen.

På grund av den snäva tidsplanen fokuserar beredningen av det korrigerande lagförslaget endast på att lösa avgörande problempunkter. Det ska bland annat bli möjligt att överföra nödvändiga sekretessbelagda uppgifter, och en effektiv verkställighet av överföringen till FPA ska tryggas. Regeringen har dessutom för avsikt att så snart som möjligt inleda en totalrevidering av lagen om utkomststöd.

Det är ännu inte klart när den regeringsproposition som nu är under beredning blir färdig. Ministeriet försöker påskynda saken så att de nya ändringarna i lagstiftningen hinner tas i beaktande när verkställandet av lagen bereds under hösten.

Intensivt samarbete mellan kommunerna och FPA

Representanter för FPA:s försäkringsdistrikt och kommunerna i respektive distrikt har under våren och försommaren samarbetat intensivt kring beredningen av överföringen till FPA. Under slutet av våren inledde FPA och Kommunförbundet tillsammans med kommunerna ett nationellt samarbete som fokuserar på kundhandledning och kundsamarbete. En grupp på 11 kommuner och samkommuner har samlats ihop för ändamålet. Gruppen koordineras av Kommunförbundet och består av en eller flera kommuner eller samkommuner från samtliga områden för FPA:s kundserviceenheter.

Gruppens arbete utgör en del av den arbetsgrupp för kundhandledning som FPA tillsatt och där också kommunerna och samkommunerna har direkt representation. Målet är att skapa en enhetlig modell för kundhandledning och kundsamarbete när överföringen till FPA verkställs. Tidsplanen är snäv, då den första versionen av modellen planeras bli klar 31.8.2016.

Nära samarbete har också bedrivits i utvecklingen av FPA:s informationsförmedlingssystem Kelmu och eTotu, i kommentarerna på utkastet till FPA:s förmånsanvisningar i det kommunforum som samordnas av FPA och i planeringen av kommunikationen mellan såväl kommunerna och FPA som Kommunförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet. Också eventuella kompletteringar till och ändringar i THL:s statistikföring och FPA-statistikens kopplingar till den elektroniska välfärdsberättelsen är under arbete.

Rekryteringen av ny personal till FPA är på slutrakan. FPA håller också på att konkurrensutsätta upphandlingar i anknytning till beviljandet av utkomststöd. I september kommer FPA att ordna webbutbildning om kundhandledning för alla som arbetar med utkomststödskunder. De anställda kommer då att få tips om hur det lönar sig att hänvisa kunderna till FPA:s tjänster i olika situationer. Utbildningen spelas också in på video så att man kan titta på inspelningen senare. Mer information om läget i beredningen av överföringen till FPA får du genom det elektroniska nyhetsbrevet Toimeentulotuki 2017, som kan beställas till din e-post här eller på FPA:s projektsida Utkomststöd 2017.

Kommunförbundet främjar digitala kommunikationslösningar vid överföringen till FPA

I samarbete med FPA och andra centrala aktörer håller Kommunförbundet på att bereda material för kommunerna om användning av Skype for Business (Lync) i kundsamarbetet mellan kommunerna och FPA. Materialet ska bli färdigt i början av hösten. Som en del av helheten ordnas också webbutbildning för kommunernas personal om införandet av de nya kommunikationslösningarna och dataskydd. Kommunförbundet kommer att ge närmare information om utvecklingsarbetet och tidsplanen efter semestrarna.

Vid Kommunförbundets Kunta-KaPA-kontor, där man arbetar med att utveckla och införa en nationell servicekanal, bedöms och kartläggs möjligheterna att stödja överföringen till FPA med digitala metoder.

Kom med i nätverken och det nationella utvecklingsarbetet

FPA och kommunerna har under beredningens gång nätverkat aktivt både lokalt och regionalt. Dessutom koordinerar FPA ett kommunforum, där drygt 20 kommuner eller samkommuner från olika håll i Finland deltar.

Vid Kommunförbundet finns det ett aktivt nätverk för utkomststöd och socialarbete för vuxna. Nätverket, som riktar sig till kommunernas ledning och personal, har berett bland annat kundprocessbeskrivningar som ska tillämpas efter överföringen. Alla kommunalt anställda som arbetar med, leder eller utvecklar arbetet med utkomststöd och socialarbetet för vuxna är välkomna att ansluta sig till nätverket. Nätverksträffarna är avgiftsfria för kommunernas representanter. Man kan delta i dem via Skype for Business (Lync) eller komma till Kommunernas hus på egen bekostnad.

KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala huvudavtalsorganisationernas gemensamma Kunteko-program kommer i höst att starta ett utvecklingsnätverk för det framtida socialarbetet för vuxna. I nätverket ska mindre kommuner kunna få stöd av en utomstående konsult när kommunen ska se över sina arbetsprocesser i samband med överföringen till FPA.

På slutrakan är också förhandlingarna om finansiering för det nationella ESR-projektet PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa, som länge varit under beredning. Projektet syftar till att i enlighet med andan i socialvårdslagen trygga ett effektfullt socialt arbete som utgår från kunden och som riktar sig till kunder som behöver särskilt stöd. I projektet utvecklas också kundsamarbetet mellan kommunerna och FPA i de framtida servicestrukturerna. Det är tänkt att projektet ska inledas hösten 2016. Projektet omfattar 7 kompetenscentrum och nästan 100 kommuner från olika delar av Finland. Kommunförbundet är finansiär och samarbetspartner för projektet. Projektet leds och samordnas av de österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området SONetBOTNIA tillsammans med Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Verkställande och lagtolkning

Kommunförbundet kommer att skicka ut ett cirkulär om verkställandet av och lagtolkningen om överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA. På Kommunerna.net samlar Kommunförbundet också material, anvisningar och länkar som stöder verkställandet och omstruktureringarna inom socialvården (Perustoimeentulotuen Kela-siirto, på finska).

FPA håller på att tillsätta en delegation för utkomststöd med representanter från FPA, Social- och hälsovårdsministeriet, THL, Kommunförbundet och sex kommuner/samkommuner. Delegationen inleder sitt arbete hösten 2016 och har som mål att stödja beredningen av överföringens slutskede, samla problempunkter i verkställandet och göra behövliga ändringar i lagstiftningen.

 

Närmare upplysningar:
Ellen Vogt, sakkunnig (lagstiftning, beredningen av verkställandet och nätverk)
Tero Tyni, sakkunnig (finansiering)
Tanja Rantanen, utvecklingschef (digitala kommunikationslösningar)
Susanna Hyvärinen, sakkunnig (Kunta-KaPA)
Anniina Tuomi, projektchef, +358 40 562 6397, anniina tuomi (at) kt.fi 
(programmet Kunteko)
Arto Rautajoki, utvecklingsdirektör, +358 40 830 2399, 
arto.rautajoki (at) seamk.fi (projektet PRO SOS)

 

Mer på webben

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.