Rökförbuden utvidgas

Social- och hälsovårdsutskottet har 2.6.2016 gett sitt betänkande om den nya tobakslagen. Med åren har rökförbuden systematiskt utvidgats och blivit allt mer omfattande medan attityderna till rökning har blivit mer negativa. Lagreformen fortsätter på samma linje. De nya förbuden omfattar balkongrökningsförbud som införs på ansökan av bostadsaktiebolag samt förbud mot rökning i bilar med passagerare yngre än 15 år.

​Rökförbud på balkonger

Utgångspunkten för förbudet mot rökning i anslutning till boendet är att alla i ett bostadssammanslutning har rätt att röka i sin egen lägenhet, på sin balkong eller på sin uteplats så länge det inte besvärar andra boende. I propositionen föreslås därför inget allmänt rökförbud till exempel på alla balkonger. Särskilt balkongrökning kan ändå orsaka besvärande rök för personer som uppehåller sig på balkonger och inomhus i närheten. Därför kan bostadssammanslutningar enligt propositionen ansöka om tillstånd hos kommunen för att införa rökförbud på sina lägenhetsbalkonger, tillhörande uteplatser och även inomhus i lägenheterna. Lagförslagets förbud mot balkongrökning gäller också användningen av e-cigaretter, men förbudet mot rökning inomhus i bostadslägenheter omfattar inte e-cigaretter. Bostadssammanslutningar ska informera berörda lägenhetsinnehavare när en ansökan bereds och ge dem möjlighet att uttrycka sin åsikt.

Enligt lagförslaget ska myndigheterna i en kommun införa rökförbud om tobaksrök kan spridas från en lokal på grund av dess konstruktion och andra förhållanden till en annan, motsvarande lokal. En ytterligare förutsättning för att införa rökförbud i bostadslägenheter är att det trots rimliga åtgärder eller ändringar i byggnaden inte går att hindra att röken sprids mellan lägenheterna. Innan rökförbud införs ska bostadslägenheternas innehavare också ha getts möjlighet att med egna åtgärder hindra röken från att spridas. En enkel reglering av luftkonditioneringen och andra åtgärder kan ofta hindra besvärande rök från att spridas mellan bostadslägenheter. Därför, innan bostadssammanslutningen ansöker om rökförbud, ska det enligt motiveringen i propositionen alltid först utreda om det är möjligt att till rimliga kostnader hindra röken från att spridas.

Om bostadssammanslutningen inte ansöker om införande av rökförbud trots att förutsättningarna finns kan invånare som besväras av tobaksrök använda sig av det förfarande som beskrivs i hälsoskyddslagen. Därmed kan bostadssammanslutningen åläggas att åtgärda husets konstruktion, eller så kan rökförbud eventuellt införas genom myndighetsbeslut efter grundligare utredningar.  

Rökförbud i bil

I regeringens kompletterande proposition (HE 58/2016 vp) föreslås ett förbud mot att röka i fordon i privat bruk om en person under 15 år befinner sig i fordonet. Grundlagsutskottet ansåg det möjligt att stifta lag om förbud. Grundlagsutskottet påpekade ändå att regeringens proposition innehåller drag av överreglering; det är inte befogat att genom lag förbjuda allt som inte anses vara acceptabelt eller önskvärt i samhället. Man bör undvika symboliska förbud som också bara i symbolisk bemärkelse går att övervaka.

 

Social- och hälsovårdsutskottet konstaterar att genom att stifta ett förbud kan man höja rökande personers medvetenhet om de skadliga hälsoeffekter som exponeringen för passiv rökning orsakar i synnerhet för barn. Utskottet medger i sitt utlåtande att kommunala myndigheter har dock så gott som obefintliga övervakningsmöjligheter att på riktigt och effektivt ingripa vid olaglig rökning.

Verkställande av tobaksproduktdirektivet

Genom den nya tobakslagen och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den verkställs Europeiska unionens nya tobaksproduktdirektiv. Ändringarna omfattar bland annat förbud mot vissa tillsatsämnen i tobaksprodukter samt mot karakteristiska lukt- och smaktillsatser i cigaretter och rulltobak, till exempel mentol. Tobaksförpackningar ska enligt tobaksproduktdirektivet ha kombinerade hälsovarningar som består av en varningstext och motsvarande bild. Förpackningens spårbarhet förbättras för att förebygga olaglig handel med tobaksprodukter.

Avgifter som kommunen tar ut

För behandling av detaljhandelstillstånden tar kommunen ut en avgift enligt en taxa kommunen godkänt, och en årsavgift för tillsyn över försäljningstillstånd. Tillsynsavgiften är högst 500 €/försäljningsställe. Tillsynsavgiften är dubbelt så stor om försäljningstillstånd söks för både tobak och nikotinvätskor. Också för behandlingen av ansökan om förbud mot balkongrökning tar kommunen ut en avgift.  

Tobakstillsynen är en del av miljö- och hälsoskyddet

Tillsynen av tobakslagen hör till lagstiftningen kring miljö- och hälsoskyddet, som enligt regeringens riktlinje ska flyttas till landskapen, såvida inte kommunen avtalar med landskapet om skötseln av uppgiften.

 

Lagen träder i kraft senare än planerat.

 

Mer på webben:

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.