Rökfritt mål

Syftet med tobakslagen är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter som innehåller ämnen som är giftiga för människor och orsakar beroende ska upphöra. Kommunen svarar fortsättningsvis för de lokala åtgärderna för att tobaksrökningen ska upphöra. För närvarande har 80 % (250) av Finlands kommuner fattat beslut om rökfrihet och 13 procent (42) har inlett beslutsprocessen.

Den nya tobakslagen trädde i kraft 15.8.2016 och övervakningspraxis är densamma som tidigare. Kommunerna svarar för övervakningen av rökförbud samt för tillstånden för försäljning av tobaksprodukter och för övervakningen av dem som en del av miljö- och hälsoskyddet. Valvira ger anvisningar om övervakningen. I landskapsreformen planeras övervakningen av tobakslagen bli överförd från kommunen till landskapet tillsammans med det övriga miljö- och hälsoskyddet. Enligt utkastet till landskapslag har kommunen möjlighet att avtala om skötseln av uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddet med landskapet, men kriterierna har ännu inte bestämts.

Rökförbud gäller nu också i bilar och på balkonger

Under riksdagsbehandlingen utvidgades rökförbudet också till bilar där det sitter barn under 15 år. Grundlagsutskottet godkände förbudet, men påpekade att förbudet bär drag av överreglering: det är inte befogat att genom lag förbjuda allt som inte anses vara acceptabelt eller önskvärt i samhället. Man bör undvika symboliska förbud som också bara i symbolisk bemärkelse går att övervaka.  Förbudet togs med i lagen, trots att också social- och hälsovårdsutskottet i sitt betänkande konstaterade att förbudet inte går att övervaka i praktiken. Utskottet ansåg att genom att förbudet tas med i lagen ökar det rökarnas medvetenhet om de skadliga hälsoeffekterna som rökexponering innebär särskilt för barn.

Enligt den nya lagen kan bostadsaktiebolag från början av 2017 hos kommunen ansöka om att rökförbud införs på lägenhetsbalkongerna, på utomhusområden som lägenheterna förfogar över och också inne i lägenheterna. Det är bolagsstämman som fattar beslut om att ansöka om rökförbud. Om ett bostadsbolag inte ansöker om rökförbud, trots att förutsättningarna för förbudet finns, kan boende som lider av tobaksrök ansöka om att rökförbud införs med stöd av hälsoskyddslagen. 

Avgifter ska täcka kostnaderna för övervakningen

Övervakningsavgifter enligt den nya tobakslagen kan tas ut från 1.1.2017 och det finns skäl för kommunerna att uppdatera sina avgiftstaxor.  För övervakning av försäljningstillstånd för tobaksprodukter kan kommunen ta ut en årlig avgift på 500 euro/försäljningsställe. Högst en dubbel övervakningsavgift kan tas ut om aktören också säljer nikotinvätskor. Avgift tas också ut för handläggning av försäljningstillstånd och för handläggning av bostadsaktiebolags ansökan om rökförbud. Med avgifterna kan kommunen täcka kostnaderna för övervakningen av tobakslagen.

 

Mer på webben

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.