Meddelande om arbetsgrupp 24.10.2016

Sakkunnignätverk bereder nationell uppföljning av genomförandet av Agenda2030

Statsrådets kansli har sammankallat ett nätverk av sakkunniga som ska bereda den nationella uppföljningen av genomförandet av Agenda2030. Kommunförbundet företräds i nätverket av Jenni Kuja-Aro, sakkunnig. Kommunförbundet vill i nätverkets arbete föra fram de aktörer, uppföljningsobjekt och indikatorer inom hållbar utveckling som är viktigast på den lokala och den regionala nivån.

Dessutom lyfter förbundet fram behoven av att utveckla indikatorerna för att få till stånd täckande, effektiva och ändamålsenliga uppföljningsuppgifter.

Nätverkets mandattid löper fram till 30.5.2017.

I september 2015 avtalade medlemsstaterna i FN om ett globalt handlingsprogram för hållbar utveckling (Agenda2030) och avtalet trädde i kraft vid ingången av 2016. Handlingsprogrammet styr den globala politiken för hållbar utveckling fram till 2030. Det innehåller 17 mål och 169 delmål som medlemsländerna har förbundit sig att genomföra.

Finlands regering utarbetar en nationell genomförandeplan för Agenda2030 före utgången av 2016.

Genomförandeplanen slår fast hur regeringen främjar Agenda2030 och hållbar utveckling. Planen sträcker sig över valperioden, men samtidigt identifierar den i ljuset av Agenda2030 de viktigaste insatsområdena som den nuvarande regeringen särskilt tar fasta på. Finlands kommission för hållbar utveckling har utarbetat och våren 2016 uppdaterat ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling med en målbild för Finland 2050 (Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus). Det är en viktig nationell riktlinje också med tanke på genomförandet av Agenda2030.

Utifrån uppföljningsuppgifterna om hållbar utveckling kan man utvärdera framstegen och föra faktabaserade diskussioner om hur hållbar utvecklingen i Finland är och vilket det bästa sättet är att genomföra målen för hållbar utveckling. Situationen för hållbar utveckling i Finland har under mer än tio år följts upp med en samlad indikator för hållbar utveckling (http://www.findikaattori.fi/fi/kestavakehitys).

Nätverket av sakkunniga som ska bereda ett uppföljnings- och utvärderingssystem har till uppgift att inom november 2016

1) Ta fram en övergripande syn på hur de nuvarande indikatorerna för hållbar utveckling svarar mot de nuvarande och kommande kunskapsbehoven för uppföljning och utvärdering av den hållbara utvecklingen i Finland i ljuset av Agenda2030 och det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling.

2) Utifrån den övergripande synen utarbeta ett förslag till indikatorer för hållbar utveckling. Dessutom bestämma de viktiga aspekterna i den hållbara utvecklingen som ska följas upp, men som indikatorerna inte ger uppgifter om, samt föreslå uppföljningsmekanismer som passar dessa frågor.

3) Stödja statsrådets kansli att utarbeta ett övergripande nationellt uppföljnings- och utvärderingssystem för genomförandet av Agenda2030.

Resultatet av nätverkets arbete läggs ut för kommentarer på forumet Dinasikt.fi i december.