Kommentar av Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet till slut

Sitra erbjuder nya möjligheter till investeringar med samhällseffekt

​SIB gör det lättare att nå resultat

Ett nytt verktyg står till buds inom den kommunala ekonomin: sociala investeringsinstrument. Tack vare dem kan välfärd skapas på ett föregripande, målinriktat och långsiktigt sätt, utan att kommunen behöver ta någon ekonomisk risk. Ett par praktiska projekt är redan i full fart och de första resultaten finns redan att tillgå: effekterna av ett arbetshälsofrämjande avtal var bättre än väntat. 

Resultatbaserad upphandling för samman aktörer från den offentliga, privata och tredje sektorn på ett nytt sätt.  I den engelsktalande världen kallas modellen Social Impact Bond eller SIB. Avtalsparter är den offentliga sektorn (köper resultaten), ett företag eller en organisation (= serviceproducent) och privata investerare (= finansiärer).

Idén är att investerarna finansierar välfärdsfrämjande tjänster och på så sätt bär den ekonomiska risken för genomförandet av tjänsterna. Den offentliga sektorn betalar endast för resultat som uppfyller målet.

Verktyget testas redan i Finland i två projekt. Det ena syftar till att öka arbetshälsan inom den offentliga sektorn och det andra strävar efter att påskynda sysselsättningen av invandrare under ledning av Arbets- och näringsministeriet.

Nya SIB-projekt planeras i omkring 20 kommuner på olika håll i landet, bland annat i Tavastehus, Lahtis, Villmanstrand och Tammerfors. Målen för projekten anknyter till barnens, barnfamiljernas och de ungas välfärd, de äldres förmåga att klara sig självständigt samt sysselsättningen.

Uppmuntrande resultat för första räkenskapsperioden

Finlands och Nordens första SIB erbjuder den offentliga sektorns arbetsgivare ett servicekoncept som stöder arbetstagarnas arbetsförmåga och hela arbetsplatsens välmående och minskar på så sätt antalet sjukfrånvarodagar.
Som resultatmått används minskningen av sjukfrånvaro. Även om det inte är det bästa möjliga måttet med tanke på arbetshälsa är det sannolikt det enda av de befintliga måtten som kan omvandlas till euro på ett sätt som är begripligt för alla.

I magistraten i Sydöstra Finland infördes ett handlingsprogram i maj 2015 och i Savolax samkommun för utbildning samt affärsverket Aleksia i Nurmijärvi kommun under första kvartalet i år. För närvarande omfattar tjänsterna drygt 1 100 arbetstagare.

Effekterna av de arbetshälsotjänster som producerats för magistraten i Sydöstra Finland under det första hela verksamhetsåret överträffade förväntningarna: antalet sjukfrånvarodagar minskade med cirka 3,5 dagar per arbetstagare och år, vilket klart överträffar det fastställda målet på 2,1 dagar. Kundresponsen har stärkt uppfattningen om att förändringen uttryckligen i huvudsak har varit en följd av att arbetshälsan har förbättrats.

Om målet att minska sjukfrånvaron med 2,1 dagar nås med den nuvarande gruppen på cirka 1 100 deltagare, uppgår besparingarna till knappa 700 000 euro per år. Kalkylen bygger på Kevas uppskattning enligt vilken den genomsnittliga kostnaden för en sjukfrånvarodag är cirka 300 euro.

Av besparingarna återlämnas en förutbestämd andel till SIB-fonden, som finansierar verksamheten. Resten av besparingarna och den stärkta arbetshälsan blir kvar inom den offentliga sektorn. De organisationer som deltar i projektet betalar i varje fall endast för resultat: om sjukfrånvarodagarna inte minskar, är alltså kundorganisationen inte skyldig att betala resultatbonus.

 

Expertis inom arbetshälsa ”vid en och samma lucka” 

För tjänsterna ansvarar en koalition av fyra företag: Aino Health Management Oy, Headsted Oy, Tietotaito Group Oy och Trainers’ House Oyj. Service- och verksamhetskonceptet formuleras alltid organisationsspecifikt utgående från kartläggningen i ett inledande skede i samarbete mellan organisationen och serviceproducenternas representanter.

En väsentlig princip är att producentkoalitionen ska göra sitt bästa för att göra sig onödig inom avtalsperioden på tre år.

Den ansvariga bolagsmannen i fonden är Epiqus Oy, en samhällsentreprenör som är specialiserad på investeringar med samhällseffekt. Investerare i det inledande skedet är stiftelsen Me-säätiö, Sitra och den privata investeraren Henri Kulvik.

Som det ser ut nu stängs arbetshälsofonden i höst. Till dess är den öppen för både den offentliga sektorns organisationer och nya investerare.

Läs mer på finska
http://www.sitra.fi/talous/vaikuttavuusinvestoiminen

 

Närmare upplysningar vid Sitra: 
Mika Pyykkö, ledare för nyckelområdet för samhälleliga investeringar, tfn 0294 618 259 

 

Kommentar av Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet till investeringar med samhällseffekt

Utvecklingen av samhälleliga och sociala effekter är ett positivt och tillrådligt sätt att skapa nya verksamhetsformer.

Genom att man fördelar ett ekonomiskt resultat som bildas av ökad verkningsfullhet uppstår också ett ansvar som är beroende på projektets karaktär. Med beaktande av de förändringar som väntar på kommunfältet de närmaste åren är det viktigt att man vid helhetsbedömningen av ett projekt för investeringar med samhällspåverkan fas för fas går igenom ansvarsfrågor, tillvägagångssättet, tidsplanen och betydelsen för kommunen. 

 

Närmare upplysningar vid Kommunförbundet:
Jari Vaine, sakkunnig, finansiering, tfn 050 562 7687, jari.vaine@kommunforbundet.fi

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.