Styrgrupp utreder grunder för miljötillstånd enligt lagen om grannelagsförhållanden

Miljöministeriet låter utreda möjligheten att upphäva 17 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) och flytta paragrafens innehåll till miljöskyddslagen. Redan nu kan miljöskyddslagens formulering betydande förorening jämföras med formuleringen oskäligt besvär i lagen om grannelagsförhållanden. 

Utredningen syftar till att samla in och ta fram uppgifter om hur grannrättslig tillståndsgrund tillämpas inom förfarandet med miljötillstånd samt att bedöma om tillståndsgrunden behöver hållas kvar eller om man antingen kunde slopa den helt eller ersätta den med något annat regleringsalternativ.

 

Utredningen utgör en del av tredje fasen av revideringen av miljöskyddslagen. Behovet att utreda saken har också lyfts fram i Tarastis (et al.) utredning om smidigare och effektivare miljötillståndsförfaranden och bedömningen av alternativen att genomföra dem (mars 2015).

 

Tröskeln för när tillstånd behövs enligt lagen om grannelagsförhållanden har konstaterats lämna rum för tolkning och förvaltningskostnaderna innebär ett ganska tungt förfarande.

 

Utredningen görs för Miljöministeriet av Ekoleima Ay och Ekopolku Ay som lämnar in den senast 21.11.2016. I styrgruppen, som Miljöministeriet tillsatt, representeras Kommunförbundet av miljöchef Miira Riipinen.

I arbetsgruppen vill Kommunförbundet se till att utredningen bottnar i en övergripande uppfattning om den kommunala miljövårdsmyndighetens tillstånds- och tillsynsarbete och i kommunernas bedömningar av tillståndsbehovet enligt lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Syftet är att den kommunala miljövårdsmyndighetens administrativa börda ska lättas när det gäller avgörande av meningsskiljaktigheter mellan grannar. Då kan resurser och kompetens användas för att lösa frågor med stora miljökonsekvenser.

 

Närmare upplysningar

  • Miira Riipinen, miljöchef, Kommunförbundet
  • Anneli Karjalainen, konsultativ tjänsteman, Miljöministeriet
    tfn +358 295 250 117 eller  +358 50 3622 057;
    anneli.karjalainen@ym.fi
  •