Förändringar i den kommunalekonomiska balansen och konsekvenser för kommunalskattesatserna

Uppdaterade beräkningar för vård- och landskapsreformen

Finansministeriet har publicerat nya kommunspecifika beräkningar om vård- och landskapsreformens verkningar på kommunernas ekonomi och kommunalskattesatserna. Beräkningarna som uppdaterats i december 2016 baserar sig på boksluts- och statistikuppgifterna för 2015, medan de första beräkningarna som offentliggjordes 29.6.2016 utgick från bokslutsuppgifterna för 2014. I den uppdaterade beräkningen har kostnadsuppgifterna för 2015, liksom i den tidigare versionen, höjts till 2016 års nivå utgående från den årliga förändringen i de kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelarna.

Vid tolkningen av beräkningarna bör man observera att affärsverk, avskrivningar och nedskrivningar samt interna poster har beaktats i beräkningarna. I beräkningarna har man använt nettodriftskostnader, som är avsedda att finansieras med skattefinansiering (skatteinkomster + statsandelar). Kostnadsuppgifterna i beräkningarna bygger på de uppgiftsspecifika kostnadsuppgifterna i den kommunalekonomiska statistiken. I fråga om år 2017 baserar sig beräkningarna på budgetstatistiken.

 

De statistiska uppgifter som kommunerna levererat har en direkt koppling till kommunernas finansiering också i vård- och landskapsreformen. I fråga om både övergångsperioden och den efterföljande bestående situationen baserar sig beräkningarna på de uppgifter som kommunerna levererat till Statistikcentralen. Det är mycket viktigt att kommunerna gör sitt yttersta för att uppgifterna ska stämma och för att insamlingstidtabellen ska hålla, särskilt i fråga om uppgifterna för den uppgiftsspecifika kostnads- och budgetstatistiken. 

 

Beräkningarna uppdateras nästa gång i februari 2017 utgående från budgetstatistiken 2017 som Statistikcentralen samlar in i december och januari. I uppdateringen i februari beaktas bland annat konsekvenserna av konkurrenskraftsavtalet så som kommunerna har beaktat dem i sina egna budgetar för 2017. De uppdaterade beräkningarna publiceras vid Kommunförbundets ekonomi- och finansieringsforum 8.2.2017.

 

De kommunspecifika beräkningarna finns på adressen http://alueuudistus.fi/sv/statsandelen-for-kommunal-basservice

 

Mer på webben

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.