Slutrapport över projektet Integration på svenska vid Kommunförbundet

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?

Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen tre smeder startade i samarbete med Kommunförbundet ett ettårigt utvecklingsprojekt, Integration på svenska, år 2016. I tidigare rapporter och kartläggningar har framkommit ett behov av en koordinator för att utveckla tvåspråkiga kommuners svenska integrationsstigar. Den svenska integrationskoordinatorn har arbetat som en del av Kommunförbundets svenska och internationella enhet och gjort sektoröverskridande arbete på fältet.

Till de centrala målsättningarna har hört att informera om svensk integration till myndigheter samt invandrare. Inom projektet har det prducerats informationsmaterial och informationen på infobanken.fi och integration.fi har utvecklats. I intressebevakningen har koordinatorn utvecklat svenska integrationsstigar (barnens skolgång, vuxnas integrationsutbildning, myndigheternas information) bl.a. genom runda bords diskussioner och genom Kommunförbundets utlåtanden. Projektet har även kartlagt integrationsutbildningar, förberedande undervisning och sysselsättning. Vidare har information om svensk integration spridits genom artiklar, bloggar och podcast samt genom nätverksträffar och seminarier.

Rekommendationer

I fortsättningen borde centrala myndighetsenheter systematiskt informeras om regionens svenska integrationsstigar. Den enskilda individens integrationsstig och individens val borde vara central i handledningen. Samtidigt borde strukturerna stärkas och svenska integrationsutbildningar och övergångsutbildningar utvecklas speciellt i södra Finland. I landskapsreformen borde rätten till svensk integration garanteras i de landskap som har svenska kommuner. Det behövs uppföljande information om dem som väljer svenska som integrationsspråk, sysselsättning samt flyttning mellan landskapen. I fortsättningen borde det skapas bättre förutsättningar att kombinera svenska- och finskastudier som en del av integrationsplanen. En delegation för svensk integration föreslås tillsättas under Folktinget för att främja och utveckla svensk integration i Finland.

Slutrapporten över projektet Integration på svenska vid Kommunförbundet finns i Kommunförbundets nätbokhandel.

Etiketter