Bolagiseringskyldigheten skjuts upp till ingången av 2019

Med stöd av lagen om ändring av 150 § i kommunallagen (1340/2016) förlängdes övergångsperioden för bolagiseringen av den kommunala företagshälsovården till ingången av år 2019. Bolagiseringsskyldigheten gäller produktionen av sådana hälso- och sjukvårdstjänster inom företagshälsovården som avses i 18 § 3 mom. i lagen om företagshälsovård. Skyldigheten gäller inte de förebyggande tjänster som avses i 12 § i hälso- och sjukvårdslagen.

Skyldigheter under övergångsperioden

Kommunen eller samkommunen ska i enlighet med 128 § i kommunallagen under övergångsperioden tillämpa en marknadsmässig prissättning av de företagshälsovårdstjänster de producerar och i sin bokföring avskilja företagshälsovårdstjänsterna från kommunens övriga hälso- och sjukvårdstjänster om kommunen eller samkommunen verkar i en konkurrenssituation på marknaden.  De företagshälsovårdstjänster som kommunen eller samkommunen producerar för sin egen personal hör inte till den avskilda bokföring som avses i lagen, eftersom det inte är fråga om verksamhet på marknaden.

Konkurrens- och konsumentverket får på det sätt som avses i 4 a kap. i konkurrenslagen ingripa i kommunens eller samkommunens verksamhet eller prissättning när de under övergångsperioden tillhandahåller företagshälsovård på marknaden. Till stöd för aktörernas självvärdering har Konkurrens- och konsumentverket för avsikt att under årets början ge riktlinjer för en marknadsmässig prissättning. Det finns skäl att studera dessa riktlinjer.

Bestämmelsen om personalens pensionsskydd och befrielsen från överlåtelseskatt som hänför sig till bolagiseringsskyldigheten gäller fortsättningsvis överföringar som genomförs under övergångsperioden.

Företagshälsovården i vård- och landskapsreformen

Att övergångsperioden för bolagiseringen av företagshälsovården förlängs med två år hänger samman med social- och hälsovårdsreformen: i samband med reformen ska organiseringsskyldigheten för de förebyggande tjänster som avses i 12 § i lagen om företagshälsovård överföras från kommunerna till de blivande landskapen.

Situationen måste följas upp

Kommunerna och samkommunerna har anledning att aktivt följa vad som i samband med vård- och landskapsreformen föreskrivs om kommunens eller samkommunens möjlighet att tillhandahålla och producera övergripande företagshälsovårdstjänster för kommunens och kommunkoncernens personal. Man bör även hålla sig underrättad om huruvida landskapen och kommunerna i framtiden har möjlighet att bilda gemensamma bolag för företagshälsovården såsom bland annat kommunerna och sjukvårdsdistrikten har haft möjlighet till. 

Informationspaket på gång 

Varje kommun och landskap måste avgöra hur företagshälsovården ska tillhandahållas när den överförs till landskapen 1.1.2019. För att underlätta tillhandahållandet av företagshälsovården i landskapen utarbetar Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet nu ett landskapsbaserat informationspaket som sammanställer statistik om landskapets invånare i arbetsför ålder, deras behov, landskapets arbetsgivare, aktörer som tillhandahåller företagshälsovård inom landskapets område och dess kundkrets. I informationspaketet samlas även lagstiftning som är central för beslutsfattandet och olika alternativ för tillhandahållandet och produktionen av företagshälsovård, samt konsekvenserna av dessa alternativ. Informationspaketet görs tillgängligt på alueuudistus.fi i början av mars 2017.

Läs mer om dessa teman