Brev till kommunerna om beaktande av kvalitet vid upphandling av handikappservice

I ett brev som arbetsminister Jari Lindström skickade till Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen den 17 oktober 2017 uppmanar Lindström kommunerna att fästa vikt vid kvalitetsnivån på handikappservice. Brevet anknyter till den offentliga debatt som förts den senaste tiden bland annat om medborgarinitiativet ”Ei myytävänä” och tidigare i samband med beredningen av den nya upphandlingslagen (1397/2016).

Brevet tar bland annat upp tillämpningen av kapitel 12 i upphandlingslagen.  Minister Lindström bad Kommunförbundet informera Finlands kommuner om brevets innehåll.

Kommunförbundet skickade arbetsministerns brev med ett eget följebrev till Finlands kommuner för kännedom. I följebrevet behandlades bland annat olika sätt att ordna serviceproduktionen och hur frågor kring det kan kopplas till kommunernas strategier.

I följebrevet betonades också vikten av att kommunen har ett råd för personer med funktionsnedsättning enligt kommunallagen: rådet för personer med funktionsnedsättning ska enligt lagen ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som de behöver. Behandlingen av ärenden som gäller tjänster för personer med funktionsnedsättning i rådet är ett sätt att öppna diskussionen om upphandling av handikappservice i kommunen, förmedla information i alla riktningar och få respons och önskemål om serviceinnehållet direkt från klienterna.

Utöver följebrevet kommenterade de sakkunniga vid Kommunförbundet frågan enligt följande:

– När innehållet i en upphandling fastställs bör den upphandlande enheten veta och känna till de klienter som omfattas av tjänsten och deras behov. Så är det redan i många kommuner, säger Katariina Huikko, ledande jurist.

– I fråga om innehållet och genomförandet av tjänsten kan klienten ges möjlighet att välja mellan olika alternativ. På så sätt kan man också framhäva klientens självbestämmanderätt, betonar Jaana Viemerö, sakkunnig i handikappservice.

Etiketter
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Specialsakkunnig, handikappservice och behörighet inom socialvården
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Ansvarsområden
  • omsorger om utvecklingsstörda
  • handikappservice
  • behörighet inom socialvården
  • internationellt samarbete inom socialvården
  • utvecklingsnätverket för handikappservice inom landskapen (Maakunnallistuvat vammaispalvelut)
  • nätverket för sakkunniga inom specialomsorger
  • projektet Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer