Publicerad 13.12.2016 och uppdaterad 20.12.2016

De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter 2017

​Socialförsäkringsavgifterna för år 2017 har fastställts. De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift år 2017 är i genomsnitt 26,53 procent av den lönesumma som utgör grunden för avgiften. År 2016 var andelen 29,39 procent, så socialförsäkringsavgifterna sjunker med nästan tre procentenheter. Den exceptionellt stora förändringen beror framför allt på konkurrenskraftsavtalet för 2017–2020 och pensionsreformen som träder i kraft i början av 2017. 

Avgifterna för de enskilda arbetsgivarna kan ändå avvika betydligt från de genomsnittliga siffrorna. I bilagan finns en tidsserie över socialförsäkringsavgifterna 2014–2017 och en prognos för 2018.

De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift år 2017 är 1,08 procent (2,12 % år 2016), vilket innebär en sänkning med rentav 1,04 procentenheter jämfört med år 2016.

Löntagarnas sjukvårdspremie sjunker till 0,00 procent av de beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid kommunalbeskattningen. Löntagarnas dagpenningspremie är 1,58 procent av lönen eller arbetsinkomsten, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 000 euro. Om det sammanlagda inkomstbeloppet understiger 14 000 euro är dagpenningspremien 0,00 procent.

Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift höjs nästa år med 0,45 procentenheter och arbetsgivarens andel minskar i motsvarande mån. Förändringarna utgör en del av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas konkurrenskraftsavtal.

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är 0,80 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 059 500 euro. För den överstigande delen av lönesumman är avgiften 3,30 procent av lönen. År 2016 var motsvarande procenttal 1,0 och 3,9. De kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift sjunker från 3,74 procent till 3,16 procent.

De kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga pensionsavgift år 2017 är 21,95 procent, vilket är 1,26 procentenheter mindre än år 2016. Den faktiska arbetsgivaravgiften avviker dock i allmänhet från den genomsnittliga. Avgiftsprocenten sjunker till följd av konkurrenskraftsavtalet och pensionsreformen som träder i kraft i början av 2017.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetstagarens pensionsavgift till 6,15 procent för personer under 53 år och dem som fyllt 63 (5,70 år 2016) samt till 7,65 procent för 53–62-åringar (7,20 år 2016). Den totala pensionsavgiften för Kevas medlemsorganisationer inklusive arbetstagarens avgift är därmed 28,50 procent av lönesumman år 2017. Kevas delegation fastställde 2.12.2016 de kommunala arbetsgivarnas pensionsavgifter för år 2017.

Pensionsavgiften för Kevas medlemsorganisationer år 2017 består av

  • en lönebaserad del (17,05 % av lönesumman)
  • en förtidspensionsutgiftsbaserad del, dvs. förtidsavgift (0,9 % av lönesumman) 
  •  en pensionsutgiftsbaserad del (4 % av lönesumman)

 

Arbetsgivarens lönebaserade avgiftsprocent är den samma för Kevas alla medlemsorganisationer. År 2017 är den enligt beslut av Kevas delegation 17,05 procent av den totala lönesumman (17,10 % år 2016). Avgiftsprocenten innehåller inte löntagarens andel.

Förtidsavgift betalas när arbetstagaren för första gången får invalidpension eller rehabiliteringsstöd. För de kommunala arbetsgivarna uppgår förtidsavgiften år 2017 till 149 miljoner euro, vilket i likhet med tidigare år är cirka 0,9 procent av lönesumman enligt pensionssystemet för Kevas medlemsorganisationer.

Förtidsavgiftens belopp beror på arbetsgivarens storlek:

  • För små arbetsgivare (lönesumma under 2,0835 miljoner euro på 2017 års nivå) bestäms förtidsavgiften i likhet med den lönebaserade pensionsavgiften som en procentuell andel av de utbetalda lönerna. År 2017 är förtidsavgiften för små arbetsgivare 0,9 procent av lönerna.
  • Förtidsavgiften för medelstora arbetsgivare (lönesumma 2,0835–33,336 miljoner euro på 2017 års nivå) består av en del som baserar sig på lönesumman och en del som baserar sig på pensionsutgifterna. Förhållandet mellan delarna bestäms i relation till den självriskgrad som bestäms på basis av lönesumman. Den del som baserar sig på lönesumman beräknas enligt den procent som Kevas delegation fastställt för medelstora arbetsgivare, och den pensionsutgiftsbaserade delen beräknas utgående från den pensionsutgift som betalats för de förtidspensioner som börjat löpa på basis av anställning hos medlemsorganisationen.
  • Förtidsavgiften för stora arbetsgivare (lönesumma över 33,336 miljoner euro på 2017 års nivå) baserar sig helt på pensionsutgifterna.

 

En del av de kommunala arbetsgivarna betalar också en pensionsutgiftsbaserad avgift som baserar sig på de pensioner som tjänats in före 2005. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften uppgår år 2017 till totalt 663 miljoner euro, dvs. ungefär 4,00 procent av lönesumman. År 2016 uppgick den pensionsutgiftsbaserade avgiften till sammanlagt 880 miljoner euro. I relation till lönesumman var det omkring 5,21 procent, så avgiftsandelen minskar betydligt. De pensionsutgiftsbaserade avgifternas belopp i förhållande till lönesumman varierar bland enskilda medlemsorganisationer beroende på de pensioner som ska betalas.

Finansministeriet fastställde i december de statliga pensionsavgifterna 2017 i enlighet med Kevas förslag. Den genomsnittliga pensionsavgiften inom det statliga pensionssystemet är 23,60 procent år 2017, varav arbetsgivarens andel är i genomsnitt 16,95 procent och arbetstagarens andel i genomsnitt 6,65 procent. Information om de fastställda pensionsavgifterna finns i Kevas tjänst Asta.

Keva ger i juni budgeteringsanvisningar för uppskattning av nästa års pensionsavgifter i kommunsektorn. Mer information på Kevas webbplats www.keva.fi

 

Närmare upplysningar vid Keva:

Katri Tolonen 
Pensionsavgiftschef
elakevakuutusmaksut(at)keva.fi
tfn 020 614 2418

 

Mer på webben

Etiketter

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.