Det fria bildningsarbetets nya utbildningsuppdrag inleds

I en regeringsproposition som överlämnats till riksdagen föreslås ett nytt utbildningsuppdrag för det fria bildningsarbetet från 1 januari 2018. Läs mer på https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2017/las-och-skrivundervisning-…

För närvarande bereds en läroplansrekommendation som gäller läs- och skrivundervisning för invandrare. De lokala läroplanerna ska godkännas i enlighet med förvaltningsstadgan för huvudmännen för fritt bildningsarbete, uppskattningsvis våren 2018. Den nya utbildningsuppgiften förutsätter att statsandelsfinansieringen till fullt belopp grundar sig på att utbildningen godkänts som en del av integrationsplanen. Uppgiften förutsätter således organisering, samarbetsåtgärder och information i kommunerna och läroanstalterna för fritt bildningsarbete. Först måste det avgöras vem i kommunen som ska föra processen vidare och ta initiativ till samarbetet. Arbetskraftsförvaltningen och kommunerna, till exempel socialservicen, som utarbetar integrationsplaner är viktiga samarbetspartner i förhandlingarna om samarbete kring utbildning. De behöver också informeras om vilken utbildning det är fråga om och i vilka lokala och regionala läroanstalter den finns att tillgå.

Samarbete inom kommunen eller rentav över kommungränserna behövs i förhandlingarna med olika samarbetspartner för att verksamheten ska kunna ordnas. Det finns många olika slags läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och de har möjlighet att ordna utbildning på olika sätt. För tillgodose olika utbildningsbehov och bilda lämpliga studerandegrupper är det därför meningsfullt att på lokal nivå granska de olika läroanstalternas möjligheter och arbetsfördelning. Finansiering till fullt belopp riktas till medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler. Undervisnings- och kulturministeriets finansiering för 2018 beviljas anordnare av fritt bildningsarbete, se Utbildningsstyrelsens rapport om priserna per enhet för år 2018 (på finska) http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/yh18.html

En central målgrupp för undervisningen är hemmaföräldrar, vilket innebär att behovet av barntillsyn måste beaktas i planeringen av utbildningen. Både småbarnspedagogiken och tredje sektorn är tänkbara lokala samarbetspartner.

Etiketter