VAHTI blir YLVA

E-tjänsterna inom miljövårdstillsynen ses över

Tillsynsdelen i datasystemen för miljövårdsinformation ses över, vilket förväntas effektivera tillsynen över miljötillstånd och underlätta verksamhetsutövarnas vardag. Reformen skapar ett system där man samlar in uppgifter om både kommunala och statliga miljötillstånds- och registreringspliktiga objekt.

Tillsynssystemet byter namn från VAHTI (den digitala säkerheten inom statsförvaltningen) till YLVA (tillsynsdelen i datasystemet för miljövårdsinformation). Verksamhetsutövare som behöver miljötillstånd och ska registrera sin verksamhet hos staten och kommunen kan sända rapporterna elektroniskt till YLVA från början av 2018. Det förnyade systemet kommer att få aktuella blanketter för sändande av uppgifter som gäller drifts- och utsläppskontroll.

I september 2017 utvidgas kommunernas skyldighet att lagra sina uppgifter i datasystemen för miljövårdsinformation. Kommunförbundet anser det viktigt att uppgifterna i kommunernas egna tillsynssystem ska kunna överföras till det centraliserade systemet med hjälp av gränssnitt, så att kommunerna slipper överlappande registreringar och så att uppgifterna fortsättningsvis är tillgängliga också för kommunernas andra myndigheter. De kommuner som inte har ett eget tillsynssystem inom miljövården, eller som inte vill bygga upp gränssnitt, kan registrera uppgifterna direkt i YLVA. Avsikten är att göra systemet så lätthanterligt som möjligt för kommunerna.

I och med reformen underlättas lagberedningen när uppgifter om också kommunernas tillsynsobjekt införs i systemet. Ju mer heltäckande det elektroniska informationsunderlaget inom miljövården är, desto lättare är det att upprätta regional och riksomfattande statistik och rapporter samt utveckla miljövården.

Systemet används främst av närings-, trafik- och miljöcentralerna, tjänsteinnehavare inom den kommunala miljövården och verksamhetsutövare. Utvecklingen av systemet ingår i regeringens spetsprojekt Tillstånd och tillsyn, och ett utvecklingsprojekt pågår därför 17.1.2017–31.12.2018. Kommunförbundet representeras i projektgruppen av miljöchef Miira Riipinen. Som stöd för projektgruppen har det tillsatts arbetsgrupper för stat respektive kommuner med tjänsteinnehavare som utövar praktisk tillsyn samt leverantörer av de tillsynsdatasystem som kommunerna använder i dag.

Miljöministeriet kommer i höst att ge ut anvisningar till myndigheterna i kommunerna och vid närings-, trafik- och miljöcentralerna om hur systemet ska tas i bruk.

Närmare upplysningar:

Etiketter