Ekonomiska utsikter för undervisnings- och kulturverksamheten

Regeringens halvtidsöversyn denna vår samt de ekonomiska styrdokumenten Planen för de offentliga finanserna och Kommunekonomiprogrammet för år 2018–2021 håller fast vid det tidigare beslutet att frysa indexhöjningarna fram till år 2019. Därtill syns effekterna av konkurrenskraftsavtalet för kommunernas del speciellt som en sänkning av statsandelsfinansieringen år 2018 och 2019.

Undervisnings- och kulturverksamhetens spetsprojekt fortsätter ännu under 2018. Projektet Nya lärandemiljöer och digitalt material för grundskolorna omfattar utöver digital utveckling, en utökad och mångsidigare språkundervisning, en utvidgning av programmet Skolan i rörelse så att det blir landsomfattande samt lärarutbildning. Den statliga finansieringen för detta kommer att uppgå till totalt 121 miljoner euro år 2016–2018. Andra spetsprojekt som berör många kommuner är bättre tillgång till konst och kultur samt en utveckling av ungdomsgarantin i riktning mot en samhällsgaranti. Utmaningen för utvecklingsobjekt som får projektfinansiering är som bekant hur verksamheten ska kunna införlivas i den vanliga verksamheten då den separata statsunderstödsfinansieringen upphör.

Som förväntat kvarstår klientavgifterna för småbarnspedagogiken efter vårens livliga debatt. Avgifterna har precis sänkts från den 1 mars, och nästa sänkning med 70 miljoner euro är redan på väg den 1 januari 2018. Det är meningen att kommunerna ska kompenseras för förlusterna i avgiftsinkomster och de kostnader som tillhandahållandet av tjänsterna föranleder dels genom en höjning av statsandelsfinansieringen för basservicen, dels genom en höjning av samfundsskatteintäkterna och fastighetsskatten. Det finns skäl att säkerställa att kompensationen blir tillräcklig för kommunen. Därtill beviljas totalt 28 miljoner euro under de kommande fyra åren för utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken.

För den grundläggande utbildningen har för år 2018 och 2019 utlovats totalt 30 miljoner euro i statlig finansiering för att stärka jämställdheten. Fördelningen av statsunderstödsfinansieringen på ett optimalt sätt i förhållande till lokala behov har ändå inte varit helt problemfri, utan statsunderstöds- och statsandelsfinansieringen borde förtydligas. Den vård som kompletterar förskoleundervisningen kommer inte att ordnas som en avgiftsbelagd klubbverksamhet.

Den grundläggande utbildningen för dem som inte längre är läropliktiga omstruktureras år 2018 och den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen ingår i detta paket för deras del. Gymnasieutbildningsreformen inleds och reformen av yrkesutbildningen som ska verkställas år 2018 understöds med totalt 30 miljoner euro år 2018 och 2019. I reformen ingår en utvidgning av elev- och studerandevårdsservicen, vilket innebär att statsandelsfinansieringen för basservicen ökar med 5,6 miljoner euro. Därtill är man beredd att kapitalisera kompetenscentrum eller andra bolag som äger och svarar för lärmiljöer och inlärningsverktyg för yrkesutbildningen till ett belopp av 80 miljoner euro. För yrkeshögskolorna är det främst fråga om en kapitalisering om 24 miljoner euro.

Det finns inga planer på att ändra nivån på ungdomsverkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet jämfört med det gångna året. För etableringen av servicemodellen Ohjaamo reserveras 5 miljoner euro årligen. För konstinstitutionernas del görs en omläggning av finansieringssystemet för kulturverksamhet och den avses träda i kraft 2019.

Vi är således synnerligen dåligt rustade inför budgeten för 2018. Utbildnings- och kulturverksamheten har de senaste åren varit utsatt för många åtgärder som sänkt den statliga finansieringen, så förhoppningsvis har vi här nått råmärket för en ny tidsperiod där nedskärningarna i den statliga finansieringen inte äventyrar den kommunala ekonomin och medborgarnas kulturella rättigheter. År 2019 består kommunernas statsandelsfinansiering främst av finansiering av undervisnings- och kulturtjänster vilket innebär att denna har en stor betydelse för kommunernas framtid.

Etiketter