Fastighetsskatten för vindkraftverk ändras 2018

Fram till 2017 har vindkraftverken beskattats enligt kommunens allmänna fastighetsskattesats, eftersom fastighetsskattelagen har haft en bestämmelse om att skattesatsen för kraftverk inte tillämpas på kraftverk vilkas nominella effekt understiger 10 megavoltampere. Enskilda vindkraftverk har än så länge inte överskridit gränsvärdet. 

Enligt regeringens proposition har anslutningen av en vindkraftspark till det allmänna elnätet för de flesta parker genomförts så att parkens kraftverk först har förenats till en eller flera egna elstationer inom parkens område. Parkens elstationer är i sin tur genom en anslutningspunkt anslutna till ett distributions- eller stamnät. Anslutningspunkten är gränsen för var vindkraftsverkets interna elnät tar slut och en nätinnehavares nät börjar. En vindkraftspark kan anslutas antingen till ett distributionsnät eller ett stamnät. Distributionsnätsinnehavarna är regionala elbolag. Fingrid Oyj är stamnätets innehavare. Vanligtvis är alla kraftverk i en vindkraftspark anslutna till ett distributions- eller stamnät genom samma anslutningspunkt. Fastighetsskattelagens 14 § 2 mom. har ändrats för år 2018 så att den skattesats som kommunfullmäktige med stöd av 1 mom. särskilt kan fastställa för kraftverk får tillämpas också om flera kraftverk är kopplade till ett distributionsnät eller stamnät via en gemensam anslutningspunkt och deras sammanräknade nominella effekt överskrider 10 megavoltampere. I praktiken betyder det att de flesta kraftverk i vindkraftsparker med flera kraftverk börjar beskattas enligt den fastighetsskattesats som kommunen fastställer för kraftverk.

Då den skattemässiga behandlingen förändras är det både för att trygga kommunernas ställning som skattetagare och för en jämlik behandling av de skattskyldiga viktigt att vindkraftkonstruktionerna genom kommunernas försorg registreras i befolkningsdatasystemet, så att de får byggnadsbeteckningar med hjälp av vilka vindkraftverken kan identifieras för både kommunernas och Skatteförvaltningens behov. I Skatteförvaltningens register finns det för närvarande 611 vindkraftverk och av dem är 162 antecknade i befolkningsdatasystemet med permanent byggnadsbeteckning.

Kommunerna bör

  • i fortsättningen anmäla alla nya vindkraftverk med uppgift om projektinledningen till befolkningsdatasystemet på samma sätt som övriga nya projekt samt uppge ytan 1 m²
  • senast 31.12.2017 anmäla de gamla vindkraftverk som fattas i Skatteförvaltningens register eller som saknar permanent byggnadsbeteckning, på samma sätt som Skatteförvaltningen har gett anvisningar om att anmäla uppgifter om också andra gamla byggnader som fattas i Skatteförvaltningens dataregister. Med andra ord registrerar kommunen vindkraftverket i befolkningsdatasystemet enligt kraftverksbyggnadstyp och antecknar ytan 1 m² samt det år kraftverket blev klart och begär urval från befolkningsdatasystemet för Skatteförvaltningen med hjälp av byggnadsbeteckningen.
Etiketter