Nyhet från kommunsektorn, publicerad 3.5.2017

Kommunekonomiprogrammet 2018–2021 är klart

Kto 2018-2021

Våren 2015 infördes ett nytt styrsystem för de offentliga finanserna. Systemet innebär att undersektorerna i de offentliga finanserna får ett mål för det strukturella saldot. Målen binds i högre grad än tidigare samman i planen för de offentliga finanserna, där också kommunekonomiprogrammet ingår.

Det som gör nu gör kommunekonomiprogrammet särskilt godtagbart är att vård- och landskapsreformen, som träder i kraft år 2019, för första gången har beaktats fullt ut.

Regeringen ansvarar för att hela den offentliga ekonomin är stabil. Vid regeringens ramförhandlingar gjordes det vissa preciseringar i kommunekonomiprogrammet, särskilt i fråga om småbarnspedagogik.

Sammandraget av kommunekonomiprogrammet utgör en del av regeringens rambeslut. Enligt sammandraget är läget inom den kommunala ekonomin till största delen bra, men skillnaderna mellan kommunerna är stora och små kommuner har det största behovet av att anpassa sin ekonomi. Att kommunernas ekonomiska situation förbättrats beror till stor del på kommunernas egna åtgärder.

För den kommunala ekonomins del verkar målet för det strukturella saldot, dvs. 0,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten, vara möjligt att nå. Det förutsätter ändå en sträng ekonomisk disciplin och en gynnsam ekonomisk utveckling. Programmet utgår från att social- och hälsovårdsreformen i fortsättningen kommer att stabilisera den kommunala ekonomin.

Kommunekonomiprogrammet har beretts av ett sekretariat som verkar under ledning av Finansministeriet. Sekretariatet har representanter från ministerier med inflytande i kommunernas verksamhet och från Kommunförbundet. Programmet har också behandlats i Delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (KUTHANEK).

Mer information på webben:

Etiketter