Kommunernas beskattningskostnader minskar år 2017

Beskattningskostnader tas ut hos olika skattetagare i syfte att täcka Skatteförvaltningens verksamhetsutgifter. År 2017 uppgår beskattningskostnaderna till omkring 432,8 miljoner euro, vilket är cirka 7 miljoner mindre än i fjol.

​Under de kommande åren beräknas de nya informationssystemen medföra ännu effektivare processer så att kostnaderna sjunker ytterligare.

Fördelningen av skattekostnaderna mellan skattetagarna har ändrats år 2017, eftersom Tullens beskattningsuppgifter i början av året överfördes till Skatteförvaltningen. Den kostnadsökning som detta innebar för Skatteförvaltningen lades till statens finansieringsandel, vilket innebar att kommunernas relativa andel av finansieringskostnaderna minskade till 29,9 procent (30,8 % år 2016). Kommunernas andel av finansieringskostnaderna minskar sålunda med 4,4 procent, dvs. med nästan 6 miljoner euro och blir därmed 129,4 miljoner euro år 2017.

I enlighet med 30 § i lagen om Skatteförvaltningen är statens andel av kostnaderna i år 61,1 procent, kommunernas 29,9 procent, församlingarnas 3,3 procent och Folkpensionsanstaltens 5,7 procent. Fördelningen av beskattningskostnaderna mellan olika skattetagare kommer under de närmaste åren att ses över på nytt med anledning av vård- och landskapsreformen. I ljuset av den information vi har tillgång till nu kommer kommunernas andel av beskattningskostnaderna att vara omkring 15 procent från och med år 2019.

De enskilda kommunernas och församlingarnas andelar påverkas av kommunal-, kyrko- och samfundsskattens belopp samt invånar- och medlemsantalet på det sätt som bestäms i 31 § i lagen om Skatteförvaltningen. Beskattningskostnaderna för innevarande år uppdateras kommunvis i Skatteförvaltningens webbtjänst för skattetagare (Kommunerna > Uppföljning av skatteinkomster). Kostnaderna dras av kvartalsvis (mars, juni, september och december) i samband med skattetagarnas periodiska redovisningar. De belopp som dras av framgår också av utbetalningsspecifikationerna för dessa månader.

Tags