Vård- och landskapsreformen

Kommunförbundets utlåtande om kompletteringen av lagen om landskapens finansiering

Kommunförbundet har 13.4.2017 gett ett utlåtande angående utkastet till proposition om komplettering av lagen om landskapens finansiering (finns på finska). 

I utkastet föreslås att förslaget till lag om landskapens finansiering 2.3.2017 (RP 15/2017) kompletteras. De föreslagna kompletteringarna gäller särskilt finansieringen av landskapens övriga uppgifter. I utkastet föreslås också att propositionen kompletteras med en paragraf som gäller statsunderstöd för lokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Om regeringsproposition 15/2017 och det kompletterande utkastet går igenom skulle landskapens finansiering att bestå av tre delar, av vilka de två första skulle bilda en icke öronmärkt finansiering:
1) finansiering för social- och hälsovården, räddningsväsendet samt miljö- och hälsoskyddet,
2) finansiering för landskapens övriga uppgifter och
3) uppgifter med särskild finansiering.

Den viktigaste delen i propositionsutkastet är förslaget om att ändra den nuvarande budgetbaserade finansieringen till en icke öronmärkt kalkylerad finansiering för de övriga uppgifternas del. Andra viktiga frågor som Kommunförbundet tagit ställning till är justeringen av den statliga finansieringen till landskapen och nivån på finansieringen av landskapens övriga uppgifter i övergångsskedet år 2019. Kommunförbundet har också tagit ställning till ersättningen för kostnader i samband med förändringen, bestämningen av de kalkylerade kostnaderna för landskapens övriga uppgifter, ändringen av statsunderstödsparagraferna i fråga om återkrav samt landskapets tillväxttjänster och incitamenten för att främja sysselsättningen.

Anknytande material

På finska: Kuntaliiton lausunto maakunnan rahoituslakia täydentävään esitykseen (13.4.2017)
Etiketter