Kommunsektionens utlåtande om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016

Bokföringsnämnden kommunsektion har 24.1.2017 gett ett utlåtande om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016. Enligt utlåtandet tillämpas bokföringsnämndens utlåtande 1963/2016 om hantering av derivat inte på kommunala bokslut för 2016. I kommunernas bokslut behandlas derivat enligt tidigare etablerad praxis, under förutsättning att praxisen följer sådan god bokföringssed som ska tillämpas i kommunerna.

​Kommunerna ska i verksamhetsberättelsen och noterna till bokslutet för 2016 mer detaljerat än tidigare beskriva innehållet i derivatavtalen och avtalens ekonomiska effekter. Utöver den allmänna anvisningen om noter till bokslutet som kommunsektionen utfärdade år 2016 ska kommunerna i enlighet med bokföringsnämndens utlåtande 1963/2016 bland annat ta upp de centrala villkoren för ränteswapavtalen samt uppgifter om räntekänsligheten, såsom hur förändringar i räntorna påverkar marknadsvärdena och under vilka tidsintervall prestationerna från de negativa kassaflödena i framtiden kommer att infalla. Av de centrala villkoren är det väsentligaste för användaren bland annat uppgifter om villkoren för hävning och vilka eventuella effekter en hävning har. Av bokslutet bör därmed framgå effekten av ett eventuellt hävningsvillkor i de fall då den bör anses vara betydande. Om den bokföringsskyldige vid tidpunkten för upprättande av bokslutet känner till att hävningsvillkoret kommer att tillämpas, bör en korrekt kostnadsbokföring göras.

Läs Kommunsektionens utlåtande 115 om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016:
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/bokforing/bokforingsnamndens-kommunsektion/utlatanden-kommunsektionen/ar-2016-utlatanden/Sidor/default.aspx

 

Etiketter