ARTTU2-undersökning:

Kommunstrategierna som styrmedel i digitaliseringen

I den färska ARTTU2-undersökningen ”Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineinä” utreds kommunernas målsättning med digitaliseringen i kommunstrategierna. Bland annat utreds vilka digitaliseringsmål kommunerna har och med vilka medel de hoppas uppnå målen. Rapporten innehåller också utvecklingsförslag för kommunstrategins innehåll och för hur den utarbetas samt för utvärdering av framstegen i digitaliseringen.

Under fullmäktigeperioden 2013–2016 har de kommuner som deltagit i undersökningen inte satt upp några sådana strategiska mål som kunde skapa nya verksamhetsmodeller eller utveckla kommunens roll från producent till tillhandahållare av tjänster genom utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik .  Det ser ut som om de flesta kommuner inte strävat efter att utveckla nya verksamhetsmodeller med hjälp av teknologiska framsteg utan istället satsat på att göra de nuvarande verksamhetsmodellerna mer effektiva.

Undersökningen visar att man i kommunerna samlat utvecklingsåtgärderna som har att göra med digitaliseringen till ett eget program. Ett klart samband efterfrågas mellan strategi och program, vilket är en förutsättning för att programmet ska bli en del av strategin och för att strategin ska bli ett verkligt styrmedel i verksamheten.

Enligt kommunernas strategidokument utgår digitaliseringen av tjänsterna i stor utsträckning från varje kommuns egna behov. De senaste åren har man ändå börjat samarbeta med andra kommuner med digitaliseringen och dessutom tagit i bruk riksomfattande lösningar.

Undersökningen riktade sig till de 40 kommunerna i ARTTU2-programmet och till fem stora städer. I undersökningsmaterialet ingick kommunala dokument från fullmäktigeperioden 2013–2017 och intervjuer gjorda i sex kommuner. Undersökningen är en del av forskningsprogrammet ARTTU2 som koordineras av Finlands Kommunförbund. Den har gjorts på initiativ av forskare på juridiska fakulteten vid Östra Finlands universitet.

 

Rapport på finska med svensk resumé: Isamaria Räsänen, Tommi Oikarinen, Niko Vartiainen och Tomi Voutilainen: Kommunstrategier som digitaliseringsverktyg – Från mål till resultat i digitaliseringen av kommunernas verksamhet. Acta nro 267. Östra Finlands universitet och Finlands Kommunförbund. Helsingfors 2017.

Närmare upplysningar: Projektforskare Tommi Oikarinen, e-post: tommi.oikarinen(at)uef.fi och professor Tomi Voutilainen, Östra Finlands universitet, tfn 040 5956801, e-post: tomi.voutilainen(at)uef.fi och i forskningsprogrammet ARTTU2 forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, tfn 050  337 5634, e-post: marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi

 

Programmet ARTTU2 och de medverkande kommunerna

I programmet ARTTU2 utreds hur reformerna har inverkat på den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledarskapet, personalresurserna, samhällsstrukturen och livskraften i kommunerna.

I programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland. ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.

Kommunerna i ARTTU2: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

Forskningsprogrammets webbsidor: www.kommunforbundet.fi/arttu2

 

Kommunstrategier som digitaliseringsverktyg – Från mål till resultat i digitaliseringen av kommunernas verksamhet

Acta nro 267. Rapport på finska med svensk resumé.

narrow

Forskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

narrow
Etiketter