Kompletterande budgetproposition ger kommunerna 109 miljoner euro mer i statsandelar

voslisäys

Regeringen beslutade 16.11.2017 att komplettera statens budgetproposition för år 2018. I den kompletterande propositionen ingår förslag till ändringar i  kommunernas statsandelar. Enligt det kompletterande förslaget kommer statsandelen för kommunal basservice år 2018 att öka med 109 miljoner euro jämfört med förhandskalkylen. Efter ändringen uppgår statsandelen för kommunal basservice till 8 543 miljoner euro. Statsandelen för basservice minskar med 35 miljoner euro jämfört med år 2017.

De kommunvisa preliminära kalkylerna för statsandelarna år 2018 kan läsas på:

https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/ekonomi/statsandelar/statsandelarna-2018

Ändringen kommer att öka alla kommunernas statsandelar jämfört med förhandskalkylerna för år 2018. Effekten kommer att vara i genomsnitt 20 euro per invånare och fördelar sig på kommunerna i proportion till de kalkylerade kostnaderna. Ändringen påverkar mest sådana kommuner som på grund av  åldersstrukturen, sjukfrekvensen och andra omständigheter  har de högsta kalkylerade kostnaderna. Förändringen är i motsvarande mån mindre i de kommuner där de kalkylerade kostnaderna är lägre än i de andra kommunerna.

Ökningen i statsandelarna är en följd av korrigeringen av ett fel i kostnadsuppgifterna för kommunerna och samkommunerna i den kommunalekonomiska statistiken år 2015. Korrigeringen av felet ledde till att kostnaderna som berättigar till statsandelar i kommunernas och samkommunerna ökade med 429 miljoner euro år 2015. Eftersom kommunernas faktiska kostnader år 2015 påverkar statsandelarna år 2018 genom justeringen av kostnadsfördelningen, kommer statsandelarna år 2018 att öka med 109 miljoner euro när felet korrigeras.

Justeringen av kostnadsfördelningen, som hör till statsandelslagstiftningen, görs varje år för att tillgodose  finansieringsprincipen. De kalkylerade kostnaderna som utgör grunden för statsandelen justeras till att stämma överens med kommunernas verkliga kostnader på riksomfattande nivå. Av de justerade kostnaderna finansierar staten den del som motsvarar statsandelen och kommunerna resten. År 2018 är statsandelsprocenten för kommunal basservice 25,34 %. Kommunernas finansieringsandel av basservicen är därmed 74,66 %. Statsandelsprocenten beskriver på riksomfattande nivå kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. På grund av skillnader i de kalkylerade kostnaderna kan den enskilda kommunens statsandelsprocent variera mellan Helsingfors 16,90 och Ristijärvis 47,24 %.

Läs mer på webben:

Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen 2018
Statsrådets pressmeddelande publicerat 16.11.2017

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe