Mallar för anvisningar om sökande av ändring finns på nätet

Lagakraftsbevis förutsätter datum

Mallar för anvisningar om sökande av ändring enligt kommunallagen, dvs. anvisningar om hur man begär omprövning och anför kommunalbesvär, och en mall för anvisningar om hur man anför förvaltningsbesvär finns på Kommunförbundets webbsidor (länk nedan). Mallarna ingår i den handbok som utkom på finska i oktober och de har översatts till svenska. Översättningen av hela handboken utkommer år 2018.

Lagakraftvunnet beslut

Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att ändring inte längre kan sökas i beslutet genom ordinära rättsmedel. Att en kommunal myndighets beslut har vunnit laga kraft är ofta av betydelse för de fortsatta åtgärder som beslutet föranleder. Till exempel måste ett beslut om försäljning av en fastighet vinna laga kraft innan köparen kan beviljas lagfart.

Lagkraftsbeviset kan ha följande innehåll: Över detta beslut har det inte framställts någon begäran om omprövning/anförts besvär inom föreskriven tid. (datum, underskrift)

Datum ska framgå av anvisningarna om sökande av ändring

Den myndighet hos vilken omprövning begärts eller besvär anförts är skyldig att utfärda ett lagakraftsbevis. Beviset kan ges efter att tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden har löpt ut. Innan beviset ges ska myndigheten kontrollera att den rätta anvisningen om sökande av ändring har bifogats beslutet och att beslutet och anvisningen på behörigt sätt har delgetts dem som har rätt att söka ändring.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet och anvisningarna för sökande av ändring fanns tillgängliga på kommunens webbplats. Kommunerna har inte fått lagakraftsbevis från förvaltningsdomstolen om datum har saknats i anvisningarna för sökande av ändring, dvs. datum när protokollet har gjorts tillgängligt på kommunens webbplats (i mallarna ordalydelsen Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet xx.yy.zzzz).

På Kommunforbundet.fi

Mer på webben

Etiketter
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar