Ledning under mellanskedet i vård- och landskapsreformens virvlar tema i ny forskningsartikel

Jari Stenvall (Tammerfors universitet) och Kaija Majoinen (Finlands Kommunförbund) har i samband med forskningsprogrammet ARTTU2:s bedömningsundersökning i realtid (REA) skrivit forskningsartikeln ”Välitilan johtaminen kunnissa”. I publikationen granskar de ledarskapet i kommunen i en situation då såväl lösningsmodellerna som den kommande inriktningen för den nationella landskaps- och vårdreformen ännu är öppna. Som det nu är upplever kommunerna att de befinner sig i ett mellanskede - så att säga på tröskeln mellan det gamla och det nya.

Enligt artikelförfattarna kännetecknas mellanskedet av både utmaningar och möjligheter. Exempel på utmaningar är känslan av osäkerhet, förvirring och brist på inriktning, något som kunde avhjälpas genom att man lyckas skapa en gemensam lägesbild av kommunens framtid. Möjligheter är till exempel att man lyfter fram skapande, nya experiment och innovationer. På så sätt förstärks kommunens självstyrande roll när rätten att bestämma över omstruktureringsprojekten tas i egna händer. Ett skickligt ledarskap under mellanskedet är ytterst avgörande för att reformerna ska lyckas. Den anda och beslutsförmåga som skapas i början av omstruktureringen påverkar den framtida riktningen på reformen.

Forskningsartikeln ”Välitilan johtaminen kunnissa” har publicerats i  Nytt från ARTTU2-programmet nr 5/2017. 

Forskningsprogrammet ARTTU2:s webbsidor: www.kommunforbundet.fi/arttu2