Ny momsanvisning av Skatteförvaltningen och utvidgad definition på fastighet

Skatteförvaltningen har publicerat en momsanvisning för kommunerna och samkommunerna

Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om mervärdesbeskattningen för kommuner och samkommuner. Anvisningen ersätter Skatteförvaltningens tidigare anvisning från år 2002, som gällde avstående från att återkräva mervärdesskatt och kalkylerad återbäring av kommunernas skattefria anskaffningar inom hälso- och sjukvården och socialvården. Den nya anvisningen är betydligt mer omfattande än den tidigare.

I anvisningen behandlas särdragen i den kommunala mervärdesbeskattningen och vissa särskilda frågor. Bland annat ger Skatteförvaltningen med hjälp av exempel anvisningar om mervärdesbeskattningen av andrahandsuthyrning inom socialvården och gränsdragningar i samband med utläggning av verksamhet.

Anvisningen behandlar ändå inte all slags kommunal verksamhet på detaljnivå. I stället finns det hänvisningar till andra anvisningar av Skatteförvaltningen, till exempel  Momsbeskattning av hälso- och sjukvårdenMomsbeskattningen av socialvårdstjänsterAnsökan om skattskyldighet för mervärdesskatt vid upplåtelse av fastighet och Momsbeskattning av utbildningstjänster.

 

Definitionen på fastighet ändrades i momsbeskattningen 1.1.2017

 

Begreppet fastighet i momsbeskattningen förenhetligades inom EU vid ingången av 2017. Det har föranlett vissa förändringar jämfört med tidigare praxis.

För Finlands del är den största förändringen att en del maskiner och utrustning som används för en särskild verksamhet i en fastighet nu betraktas som en del av fastigheten enligt genomförandeförordningen. På maskinerna och utrustningen tillämpas ändå inte den omvända skattskyldighet som gäller inom byggbranschen, och tjänster som hänför sig till dem räknas inte som tjänster som avser fastighetsinnehav.

Förändringarna påverkar skattefriheten för fastighetsöverlåtelser, tillämpningsområdet för beskattningen av eget bruk av byggtjänster, justeringssystemet för fastighetsinvesteringar samt försäljningslandet för tjänster som anknyter till fastigheter.

För kommunerna gäller det också att observera att Skatteförvaltningen till följd av det ändrade fastighetsbegreppet har preciserat sin tidigare ståndpunkt angående skolbaracker. En skolbarack betraktas fr.o.m. 1.1.2017 i regel som en fastighet, och därför utvidgas tillämpningsområdet för omvänd skattskyldighet inom byggtjänster så att det också gäller byggande av skolbaracker.

Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Fastighetsbegreppet i mervärdesbeskattningen fr.o.m. 1.1.2017

 

Kommunförbundet.fi

 

Läs mer om dessa teman