Överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA har ökat kommunernas kostnader med nästan 4 miljoner euro

Finlands Kommunförbund utredde på våren hur kostnaderna för utkomststödet utvecklats och hur situationen i kommunerna framskridit genom att skicka en enkät till alla fastlandskommuner. Enkätresultaten från januari–april bifogas.

Avsikten är att följa upp hur överföringen framskrider

Avsikten med enkäten var att utreda utvecklingen i kommunernas kostnader för kompletterande och förebyggande utkomststöd och i antalet beslut och hushåll som får utkomststöd allteftersom överföringen verkställs. Dessutom insamlades kommunernas egna bedömnings- och uppföljningsuppgifter om hur arbetsfördelningen preciserats under genomförandet av överföringen och hur mycket kommunerna belastas av sådana förvaltningsuppgifter och kostnader för utkomststödet som hör till FPA.

Den första uppföljningsperioden om fyra månader gällde i huvudsak övergångsskedet för överföringen till FPA. Enkäten besvarades av sammanlagt 158 kommuner. Alla de största kommunerna deltog samt de samarbetsområden som har det största invånarantalet, vilket gör resultatet synnerligen tillförlitligt. Enkäten täckte i bästa fall 73 % av befolkningen och 83 % av utkomststödet

Kommunförbundet har på basis av resultaten gjort en helhetsbedömning av kommunernas oförutsedda kostnader som i huvudsak berott på FPA:s problem att verkställa det grundläggande utkomststödet.

Kommunernas tilläggskostnader nästan 4 miljoner euro

Kommunförbundet bedömer att omställningen under övergångsskedet lett till tilläggskostnader på cirka 3,9 miljoner euro för kommunerna. Den största delen av kostnaderna beror på administrativt arbete, det vill säga att fatta beslut som i första hand hör till FPA:s grundläggande utkomststöd, eller att utreda innehållet och fel i beslut om utkomststöd som fattats av FPA. De sammanräknade kostnaderna för detta arbete är nästan tre miljoner euro.

Kostnaderna för det kompletterande och förebyggande utkomststödet ser inte ut att ha ökat under uppföljningsperioden. Kostnaderna för det kompletterande utkomststödet sjönk betydligt under de fyra första månaderna, precis som man väntat sig på grundval av lagändringarna. Däremot är det oroväckande att kostnaderna för det förebyggande utkomststödet  ser ut att ha ökat avsevärt.  Ökningen under de fyra första månaderna har enligt undersökningsresultaten varit ungefär en miljon euro. Ökningen kan inte förklaras med de lagändringar reformen inneburit.

Enkäten upprepas två gånger under det första året

Kommunförbundet bevakar kostnadsutvecklingen och genomförandet under hela det första året i uppföljningsperioder om fyra månader. Enkäten som gäller perioden januari–augusti 2017 gick till alla fastlandskommuner. Genom enkäterna kan man i realtid bevaka kostnadsutvecklingen allt eftersom verkställigheten framskrider. Resultatet rapporteras både till Social- och hälsovårdsministeriet och till FPA.

På Kommunförbundets webbtjänst

Kuntien kustannus- ja resurssikysely Kela-siirrossa 1-4/2017 (enkäten på finska)
Den särskilda enkätens viktigaste resultat, PDF, 31 stordior (på finska)

Etiketter
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Specialsakkunnig, utkomststöd och socialtjänster för personer i arbetsför ålder
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Ansvarsområden
  • utkomststöd, social kreditgivning och social trygghet
  • socialt arbete för vuxna och socialservice för övriga i arbetsför ålder
  • rehabilitering och sysselsättning för partiellt arbetsföra
  • missbrukar- och mentalvårdstjänster
  • kommunnätverket för utkomststöd och socialt arbete för vuxna
  • Utvecklingsnätverket för regionalt socialarbete för vuxna