Landskaps- och vårdreformen

Redskap för sammanställning av avtal

Kuvituskuvassa muutostukileimoja

De avtal som gäller organiseringen av social- och hälsovården, räddningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet överförs i och med landskaps- och vårdreformen från kommunerna och samkommunerna till landskapen. Sjukvårdsdistriktens, specialomsorgsdistriktens och landskapsförbundens tillgångar och skulder överförs till det landskap på vars område samkommunens medlemskommuner finns. Alla ovan nämnda aktörer ska lämna landskapet en detaljerad sammanställning av de avtal som överförs.

Kommunförbundet har tillsammans med ministerier och landskapsberedarna utarbetat en Excel-tabell som mall för innehållet i den avtalssammanställning som ska ges till landskapet. Tabellen ger exempel på uppgifter som gärna ska ingå i sammanställningen.

Ur landskapets synvinkel är det viktigt att alla sammanställningar som lämnas in har samma innehåll. Det lönar sig att diskutera sammanställningens exakta innehåll med dem som bereder det kommande landskapet.

Nytt tidsschema

Sammanställningen ska enligt nu tillgängliga uppgifter lämnas in senast 28.2.2019. Datumet gäller alla. Tidsschemat är preliminärt och det kan ändras när riksdagen behandlar införandelagen.

Affärshemligheter och dataskydd

Innan lagarna i anslutning till landskaps- och vårdreformen träder i kraft tillämpas gällande författningar på överlåtelse av affärshemligheter och personuppgifter. Observera därför att det är endast landskapets temporära beredningsorgan, som avses i förslaget till införandelag, som har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få de uppgifter som organet behöver för att kunna sköta sina uppgifter.

Kommunforbundet.fi

Mer på webben

Etiketter

Leena Hoppu-Mäenpää

ledande jurist
Juridiska enheten
Ansvarsområden
  • avtalsledning och avtalshantering
  • avtalsrätt
  • upphandlingskontrakt - tjänster enbart för kommunernas upphandlande enheter
  • JYSE-villkor
  • avtalsbaserad beredskap
  • skadestånds- och försäkringsrätt
  • allmän civilrätt
  • konsumentärenden