Rekommendation om fastställandet av ersättning för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen år 2017

sijoitetun oppilaan korvaus

I sitt cirkulär (27/2017) gav Finlands Kommunförbund 21.11.2017 en rekommendation om fastställande av ersättningen för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen.

Varje år placeras hundratals barn i Finland på orter utanför deras hemkommun.  Faktureringen av kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning för dessa elever berör de flesta kommunerna, antingen som mottagare eller placerare av barn.  Enligt lagen är elevens hemkommun skyldig att ersätta utbildningsanordnaren för kostnaderna.

I typiska fall beaktas de genomsnittliga kostnaderna per elev i den skola där eleven går med tillägg för exempelvis sådana elevassistent- och skolskjutskostnader som gäller endast den placerade eleven. När ersättningen beräknas bör eventuella inkomster som utbildningsanordnaren fått för eleven beaktas. Inkomster är hemkommunsersättningar och tilläggsfinansiering för en elev med förlängd läroplikt.

Läs mer på Kommunförbundets webbplats

Etiketter